Gullet går til nye utlån

Nå har Det internasjonale pengefondet (IMF) bestemt at $1.1 milliarder av overskuddet fra gullsalget i 2010 skal gå til å finansiere nullrentelån for lavinntektsland. SLUG mener det er viktig å sikre finansiering for lavinntektsland i disse krisetider, men styrking av IMFs gjeldsslettefond er minst like viktig – spesielt nå som 1/3 av lavinntektsland er i fare for å havne i nye gjeldskriser. 

I 2010 solgte fondet 400 tonn gull. Historisk høye gullpriser gjorde at IMF fikk et uforutsett overskudd på $3 milliarder. Diskusjonen om hva overskuddet skal gå til har pågått siden. 900 millioner dollar gikk til lavrentelån for utviklingsland og noe gikk til fondets nye finansieringsmodell. $2.5 milliarder gjenstod da som fondet ikke hadde noen plan for. Diskusjonen ble lagt på is i fjor da styremedlemmene ikke klarte å bli enige om hva pengene skulle gå til.

Mange utviklingsland har behov for økt finansiering nå som vi står overfor en ny global økonomisk nedgangstid. De fleste har tært på buffrene sine i kjølvannet av finanskrisa i 2008 og trenger nå støtte for å takle konsekvensene av eurokrisa. Det er likevel uheldig at disse midlene bidrar til oppbygging av nye gjeldsbyrder: 1/3 av lavinntektsland allerede er i fare for å havne i nye gjeldskriser samtidig som gjeldssletteinitiativet for fattige land (HIPC) er i ferd med å gå inn i sin sluttfase (se Varsellampene blinker). I 2011 hadde SLUG, sammen med 40 andre organisasjoner, en kampanje rettet mot fondet for å at overskuddet skulle gå til gjeldsslette. Dessverre ble ikke dette tilfellet.

Nullrentelån med lang betalingstid for lavinntektsland
har vært en del av en større finansieringspakke som kom i 2009 – som er ment å hjelpe fattige land gjennom krisetidene. På slutten av 2011 hadde 18 IMF-land hatt nytte av rentefritaket som gis til lavinntektsland under Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). Noe av overskuddet fra gullsalget gikk til PRGT allerede i 2009, mens store deler av ordningen finansieres av donorer. De ekstra midlene fra gullsalget vil bidra til å gjøre det mulig å fortsette denne finansieringsordningen ut 2014.

Samtidig kritiseres IMF
for knytte strenge krav til lån til lavinntektsland, noe som undergraver lands mulighet til å investere i fattigdomsbekjempelse.

Det er fortsatt omtrent en milliard dollar igjen
som fondet ikke har avgjort hva skal gå til. Vi i SLUG mener at det bør enten gå til å lage en økonomisk buffer for land som står i fare for å ikke kunne tilbakebetale IMF-lån, eller for å styrke gjeldsslettefondet Post-Catastrophe Debt Relief (PCDR) for land rammet av katastrofer. Det gir land i krise to års gjeldsfrys (moratorium) på gjeldsnedbetaling til IMF, og full gjeldslette til land som står overfor katastrofer. 

Det har tatt lang tid
å avgjøre hva overskuddet fra gullsalget skal gå til, fordi det er en del av pengefondets generelle ressurser som er tilgjengelige for alle medlemmer. Å kanalisere disse midlene til utlånsmekanismen for lavinntektsland (PRGT) må nødvendigvis involvere å først fordele beløpet på alle fondets medlemsland basert på kvotefordelingen, og så må hvert medlemsland frivillig kanalisere pengene tilbake til IMF. Styrevedtaket som ble gjort i slutten av februar i år går ut på at man bare skal kanalisere midlene til medlemslandene etter alle har gitt troverdige signaler om at minst 90% vil bli overført tilbake til fondet. Nå som avgjørelsen endelig er tatt kan den lange prosessen med overføring av pengene forhåpentligvis begynne.


Les om gullsalget på IMFs hjemmesider.
Les mer om IMF.

Foto: Bullion Vault/FlickrLes også:

Facebook Twitter Email