Hold på din kritiske sans, Holmås! (Nye Meninger)

Etter det som må ha vært et oppløftende årsmøte i Verdensbanken, sier Heikki Holmås at han ønsker å vri norsk støtte fra bilateral bistand til lånebistand gjennom Verdensbanken. Dette er urovekkende tanker fra den tidligere bankkritiske ministeren.

Verdensbanken er nå midt i en reformprosess som ser ut til å vanne ut sikringstiltak for miljø og menneskerettigheter. I morgen skal bankens styre møtes for å diskutere, og eventuelt vedta, store endringer i måten banken gir lån på.

Kina og Brasil har for lengst forbigått Verdensbanken som verdens største utlånere til utviklingsland. Både mottagere av Verdensbankens utlån og banken selv har pekt på det tunge bankbyråkratiet som forklaring på at utviklingsland ser til andre finansieringskilder.

Som svar har banken lansert en moderniseringsagenda som skal effektivisere prosessene slik at hverdagen blir enklere for både banken og låntagere. Det er bra at banken tar et oppgjør med tunge byråkratiske prosesser, men i kjølvannet av bankens effektiviseringsiver blir sosiale og miljømessige hensyn skjøvet til side.

Et eksempel på dette er reformen av bankens investeringslån som skal vedtas av bankens styre i morgen. Reformforslaget innebærer at retningslinjer som sikrer revisjon og overvåkning av bankprosjekter skal slettes. Går forslaget gjennom vil det frata berørte samfunnsgrupper muligheten til å klage på dårlig prosjektovervåkning til bankens uavhengige klageinstans.

Retningslinjene som nå står i fare for å svekkes har blitt til etter at sivilsamfunnsorganisasjoner over mange år har fått gjennomslag for en rekke utlånsregler som skal sikre mot undertrykkelse og miljøødeleggelser. Hvis Verdensbanken på styremøtet i morgen bestemmer seg for å vedta reformforslaget av investeringslån, vil tiår med kamp for en mer ansvarlig Verdensbank undergraves.

Verdensbanken har lenge blitt kritisert for å fremme utlånsmengde over prosjektkvalitet. Nå er det viktig å huske at Verdensbankens rolle ikke er å låne ut mest mulig, men best mulig. Færre og svakere retningslinjer vil kanskje gi flere, men ikke bedre utlån.

Norge har de siste årene fått en sterk profil som en ansvarlig utlåner, blant annet gjennom arbeidet med FNs prinsipper for ansvarlig utlån. I tråd med dette bør utviklingsministeren, før han trapper opp bistand til Verdensbanken, arbeide for at FNs prinsipper implementeres i bankens utlån og at sikringstiltak for miljø og menneskerettigheter ikke svekkes.Innlegget er skrevet av styreleder i Slett U-landsgjelda Catharina Bu, seniorrådgiver i Forum for Utvikling og Miljø Ane Schjolden, og politisk rådgiver i Kirkens Nødhjelp Ingvild Reymert.

Les innlegget på Dagsavisens Nye Meninger.
Les utviklingsministerens uttalelser i artikkelen Kims nye bank.Les også:

Facebook Twitter Email