Blending: Når lån blir bistand

I disse dager gjennomgår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklings (OECD) Komité for utviklingsassistanse (DAC) reglene for å rapportere lån som bistand. Gjennomgangen skjer samtidig som bistand kuttets over hele Europa, og vekker spørsmål om intensjonene til giverne i DAC. Hvis de nye reglene vil gjøre det lettere å blåse opp bistandstallene gjennom lån risikerer fattige mennesker å ikke få den hjelp de trenger, og faren for desperate, uholdbare lån og nye gjeldskriser øker. 

EnvironmentMinisterErikSolheim-medium

Erik Solheim, leder av DAC i OECD. Foto: Miljøverndepartementet

I følge de nåværende DAC-reglene skal bistandslån ha utvikling som hovedformål, være såkalte soft loans,det vil si med gunstige renter, og inneholde et gaveelement på 25 %. Den fiktive renten for hva som regnes som gunstig er satt til 10 %, et nivå mye høyere enn renten giverne selve betaler når de låner penger på finansielle markeder. Det nåværende regelverket tillater altså givere å gi lån som innebærer en profitt hvis de selve tar opp lånet på markedet, men likevel regnes det som et gunstig lån, og giverne kan telle dette som bistand. Sivilsamfunnsgrupper krever derfor en reform av regelverket slik at kriteriene for å telle lån som bistand blir strengere, men det ser dessverre ut til at utviklingen av regelverket går i motsatt retning.

Over hele Europa kuttes det i bistand, og det er ikke sannsynlig at giverne kommer å leve opp til sitt løfte om at deres bistand skal nå 0,7 % av BNP 2015. Europas bistandsutbetalinger har sunket de siste to årene, og med den nåværende trenden blir det vanskelig å beholde dagens nivå. Givere søker derfor etter nye veier å fylle ut bistandsbudsjettet.

”En del medlemmer finner det utfordrende å oppfylle sine forpliktelser om å øke bistanden. Måter som bistanden kan økes på uten budsjettmessige kostnader kan derfor virke attraktive” i følge DAC-sekretariatet. [1]

Statistikk fra DAC for de siste to årene viser at givere har økt andelen soft loans lån i bistanden betraktelig. Bilaterale givere har doblet utlån som bistand mellom 2001 og 2011 – fra 8 til 16 milliarder dollar. [2] Lån fra multilaterale institusjoner fra DAC økte fra 19 milliarder dollar i 1995 til 42 milliarder dollar 2011. [3]

DAC har understreket denne trenden i sin gjenomgang av Frankrikes bistand, og konkluderte at det har vært en skarp økning i andelen lån og tilsvarende reduksjon i gavebistand de seneste årene. Mens lån stod for 14 % av bistand i 2005, har det økt til 40 % 2012, og forventes å øke betydelig i løpet av 2013. Et lignende scenario finner sted i Storbritannia, som hittil kun har gitt bistand i form av gaver, men som nå vurderer å sette opp en institusjon for finansiering gjennom soft loans. [4]

Sivilsamfunn og mottagerland har all grunn å følge nøye med på hva som skjer i DAC framover. Organisasjonen har blitt spurt om å samordne diskusjonen mellom givere om hva som skal regnes som bistand, for å presentere en ny definisjon i 2015. [5]


[1]http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2013)2&docLanguage=En

[2]http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm

[3]http://www.oecd.org/dac/stats/statisticsonresourceflowstodevelopingcountries.htm

[4]http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/inquiries/parliament-2010/the-future-of-uk-development-cooperation-/

[5]http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2013)2&docLanguage=EnLes også:

Facebook Twitter Email