Gjeldsordliste

Det er mange bransjeord som brukes i forbindelse med gjeld og utvikling, både internasjonalt og i norsk kontekst. Hvis du lurer på hva et ord betyr, finner du det kanskje her.

A

Avbetaling = En form for betaling hvor kjøpesummen deles opp og betales med jevne mellomrom over en viss tid, pluss renter. Jo lenger nedbetalingsperioden er, jo dyrere blir varen pga. rentene.

Avdrag = Jevnlig betaling fra debitor til kreditor på hovedstolen, utenom renter.

B

Betjene = Som i å betjene lån eller betjene gjeld. Gjeldsbetjening betyr å betale gjelda si over tid, til de tidene som kreditor og debitor er blitt enige om. Når man betjener gjelda si blir gjelda litt mindre for hver betaling, helt til man har betalt tilbake hele hovedstolen og rentene.

Bonds (obligasjoner) = Omsettelig verdipapir. Se statsobligasjoner.

Bond yields = Profitten fra en obligasjon, det man sitter igjen med etter å ha solgt en obligasjon man har investert i.

Bærekraftsmålene = FNs 17 mål for en bærekraftig utvikling. Alle 193 FN-land har skrevet under på å jobbe for å oppnå målene innen 2030. Bærekraftsmålene erstattet Tusenårsmålene i 2015, og har en mer helhetlig tilnærming til utvikling og fattigdomsbekjempelse.

C

Collective Action Clauses (CACs) = Klausul i en låneavtale som sier at et kvalifisert flertall av kreditorene kan bestemme at en restrukturering av gjelda skal være bindende for alle kreditorene, også de som stemmer imot restrukturering eller som ikke deltar i det hele tatt. CACs begrenser gribbefondenes muligheter til å spolere restruktureringsprosesser.

D

Debitor = Låntaker.

DSA = Debt Sustainability Analysis, analyse av gjeldsbærekraft.

DSF = Debt Sustainability Framework, rammeverk for långivere og låntakere for å sikre bærekraftige gjeldsbyrder.

Due diligence = Nødvendig aktsomhet.

E

Etikkrådet = Et selvstendig kontrollorgan for Oljefondets investeringer. Etikkrådet sørger for at fondets investeringer er i tråd med De etiske retningslinjene (se Retningslinjer for observasjon og utelukkelse). Etikkrådet kan anbefale at NBIM setter et selskap til observasjon eller at fondet bør trekke seg ut, basert på kriteriene i de etiske retningslinjene.

F

FFD= Financing for Development forum. En mellomstatlig prosess i FN for å finne finansieringskilder til bærekraftig utvikling, særlig i forbindelse med Bærekraftsmålene.

G

Gjeld = Det debitor (låntaker) skylder til de vedkommende har lånt penger av, altså kreditorene (långiverne). Gjeld består av både hovedstol, altså lånesummen, og renter. Gjeld kan kjøpes og selges, ved at kreditor kan selge sitt krav på tilbakebetaling til andre. Den nye kreditoren, som kjøpte gjelden, blir den som skal få tilbakebetalt.

Gjeldsbetjening = se betjene.

Gjeldshåndteringsmekanisme = en mekanisme eller et system som på en rettferdig og effektiv måte kan løse statlige gjeldskriser, litt som en konkursordning. En gjeldshåndteringsmekanisme vil ha myndighet til å bestemme hva kreditorene og debitorlandet må gå med på. Derfor er det viktig at mekanismen er upartisk, og tar hensyn til befolkningen i debitorlandet.

Gjeldsslette = At hele eller deler av gjelda slettes. Det kan skje ved at kreditor går med på å ikke få tilbakebetalt hele beløpet de har krav på, eller at noen tar på seg å betale for lånet på vegne av debitoren.

Gribbefond = En type fond som har spesialisert seg på å kjøpe opp gjeld billig, for så å kreve fullt tilbakebetalt. Gribbefond kan saksøke stater for å få tilbakebetalt, og vil vanligvis ikke være med på restruktureringer og forhandlinger.

H

Haircut = En delvis gjeldsslette. Hovedstolen, det opprinnelige beløpet som skal betales tilbake, blir redusert. Kreditor kan gå med på haircuts gjennom forhandlinger om en restrukturering av gjelda.

HIPC = Heavily Indebted Poor Countries Initiative. Den store gjeldssletten på begynnelsen av 2000-tallet, som slettet gjelden til mange gjeldstyngede utviklingsland.

HLPF = High Level Political Forum i FN. Høynivåmøter for oppnåelsen av Bærekraftsmålene

Hovedstol = Det opprinnelige lånebeløpet uten renter, summen kreditor har lånt til debitor.

I

IBRD = International Bank for Reconstruction and Development. Del av Verdensbanken og verdens største utviklingsbank.

IDA = International Development Association. Del av Verdensbanken rettet mot de aller fattigste landene.

IFC = International Finance Corporation. Privatsektorarmen i Verdensbanken.

IFI = International Financial Institutions, multilaterale finansinstitusjoner som IMF og Verdensbanken.

IIF = The Institute of International Finance er et global forbund for finansindustrien. IIF har nærmere 450 medlemmer fra 70 land. Blant medlemmene finner en blant annet sentralbanker, utviklingsbanker, nasjonale pensjonsfond, kapitalforvaltere og forsikringsselskaper. IIF sitt mål er å støtte finansindustrien i å håndtere risiko, og fostre finansiell stabilitet og vekst ved å utvikle finanspolitikk i tråd med medlemmenes brede interesser.

Ikke-bærekraftig gjeld = Ubetalbar eller ikke-bærekraftig gjeld er lån som ikke betales tilbake uten at det går utover et lands mulighet til å sørge for befolkningens grunnleggende rettigheter.

Illegitim gjeld = Illegitim gjeld benevner gjeld fra lån gitt til undertrykkende regimer eller korrupte politikere, til meningsløse og overprisede prosjekter, eller på uakseptable premisser, for eksempel med alt for høy rente. Det mangler internasjonal enighet om hvordan begrepet skal tolkes. Ordet illegitim beskriver noe som er ulovlig, urettferdig, umoralsk eller uakseptabelt.

IMF = International Monetary Fund (Det internasjonale pengefondet). IMF er en multilateral finansinstitusjon som ble opprettet samtidig som Verdensbanken i 1944, og de to institusjonene samarbeider tett for å utfylle hverandre. IMFs virksomhet består hovedsakelig av å 1) forebygge ubalanser og kriser ved å overvåke økonomien i de 186 medlemslandene, 2) gi lån til land som har betalingsproblemer eller er i krisesituasjoner, og 3) gi teknisk og faglig assistanse til medlemslandene. IMF skal i utgangspunktet kun gi kortsiktige nødlån, men flere av lånene har fått en mer langvarig karakter og dermed har IMF fått en større utviklingsrolle enn fondet var tiltenkt. Har hovedkvarter i Washington DC.

J

Jubilee = Internasjonal gjeldsbevegelse som refererer til det bibelske jubelåret, hvor alle slaver ble frigitt og all gjeld ble slettet (hvert 50. år eller ved tronskifte). Jubilee 2000, arbeidet for gjeldsslette fram mot tusenårsskiftet, var svært viktig for den senere opprettelsen av HIPC, som slettet mye gjeld til de aller fattigste landene.

Junk = den laveste kredittvurderingen et land kan få, betegner en debitor som svært risikabel eller spekulativt å låne penger til.

K

Kreditor = Långiver, den som har krav på å få tilbakebetalt for et lån som er gitt

Kredittvurdering = En vurdering av hvor trygt det er å låne ut penger til noen, f.eks. et land. Landet får da en karakter basert på hvor sannsynlig det er at de klarer å betale tilbake lån de tar opp. De mest anerkjente kredittvurderingene er fra selskapene Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch.

Klimafinansiering = Penger til å forebygge og bremse klimaendringene, for å sikre at global oppvarming ikke overstiger 1,5°C sammenlignet med 1990-nivå.

Konsesjonelle lån = Lån med gode betingelser (lav rente, lang løpetid, typisk lån gjennom IDA). En kombinasjon av lån og bistand.

Kondisjonaliteter = Betingelser og vilkår (fra kreditor) for et lån.

L

Lån = å overgi noe av verdi til noen andre, under forutsetning av å få samme gjenstand eller tilsvarende verdi tilbake, oftest innen en avtalt tid. Lån kan også avtales med renter, en godtgjørelse utlåner får for å ha gitt lånet.

Lånefest = Når långivere gir veldig mange lån til veldig store summer, ofte på ganske kort tid.

M

MDRI= Multilateral Debt Relief Initiative, gjeldsslette fra IMF, IDA og den Afrikanske utviklingsbanken som land kan få etter å ha oppfylt kravene for gjeldsslette under HIPC. MDRI sletter gjeld fra færre kreditorer enn HIPC, men kan slette gjeld i land som ikke er med i selve HIPC-programmet.

Mislighold = Når debitor ikke klarer å betale ned på gjelda

Moratorium = en pause i gjeldsbetjening, der debitor hverken betaler avdrag eller renter. Under et moratorium løper heller ikke rentene, som betyr at lånet ikke blir noe dyrere eller må betales på i lengre tid, slik det vanligvis er hvis man ikke betaler på lånet i tide.

N

NBIM = Norges Bank Investment Management. Den selvstendige delen av Norges Bank som har fått i mandat å forvalte Oljefondet.

O

ODA = Official Development Assistance, bistand.

Off balance sheet accounting = Kostnader eller betalingsforpliktelser som ikke føres på et overordnet budsjett. Det kan gjøres fordi det ikke er en direkte forpliktelse, men off balance sheet accounting kan føre til store problemer dersom forpliktelsene materialiserer seg likevel.

OPS = Offentlig-Private Samarbeid, en form for privatisering hvor offentlige myndigheter inngår kontrakter med private aktører som skal utføre eller drifte prosjekter som tradisjonelt har blitt utført av det offentlige. OPS blir sterkt promotert av Verdensbanken og IMF som et billigere og mer effektivt alternativ til offentlige tjenester, en påstand som er blitt sterkt kritisert av blant annet sivilsamfunnsorganisasjoner. I et OPS vil staten ofte være garantist for lån som den private aktøren må ta opp for å utføre prosjektet. OPS kan dermed føre til skjulte gjeldsbyrder, fordi myndighetene kan la være å budsjettføre de potensielle kostnadene fra lånegarantiene (se off balance sheet accounting). Det misvisende budsjettet kan da bidra til at landet bygger opp ikke-bærekraftig gjeld.

P

Parisklubben = Et uformelt forum for 19 av de største økonomiene i verden, i forbindelse med landenes rolle som kreditorer. Parisklubben diskuterer temaer som gjeldsslette og restrukturering av gjeld, og er basert på konsensus. Det vil si at ingen av kreditorlandene i Parisklubben kan slette eller restrukturere gjeld på egenhånd, men er avhengig av å ha oppnådd konsensus med de andre medlemmene først.

PPPs = Public Private Partnerships. Se OPS.

Principal amount = se hovedstol.

Q

R

Rente = en bestemt prosentdel av lånesummen (hovedstolen) som skal betales til kreditoren. Renter kan beskrives som leieprisen for penger/kapital, og er en godtgjørelse utlåner får for å ha stilt penger til rådighet for andre. Hvor mye debitor skal betale i renter kan beregnes på ulike måter, og avtales mellom debitor og kreditor. Kreditor tjener penger på rentene, som kommer i tillegg til at kreditor får tilbake pengene som ble lånt bort. Dersom debitor utsetter betaling løper renten likevel. Det betyr i praksis at debitor må betale mer i renter, jo lenger tid vedkommende bruker på å betale tilbake.

Reprofilering = Å endre vilkårene for tilbakebetaling av et lån. Reprofilering kan innebære at delbetalinger utsettes, eller at lånetiden forlenges, slik at debitor får mer økonomisk pusterom. Kreditor og debitor må bli enige en eventuell reprofilering, gjennom forhandlinger.

Restrukturering = Å endre summen som skal tilbakebetales for et lån. Restruktureringer kan for eksempel innebære at rentene blir lavere, eller at deler av gjelda reduseres (se haircut).

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse = Referer til regler om hva Oljefondet kan investere i. Formålet med retningslinjene er å unngå at fondet er investering i selskaper som forårsaker eller medvirker til krenkelser av grunnleggende etiske normer.

S

SDGs = Sustainable Development Goals. Se Bærekraftsmål.

SPU = Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet. Forvaltet av NBIM, og nådde i 2019 en markedsverdi på over 10 000 mrd. kr. Ca. 20% av SPU er investert i obligasjoner, men er ikke underlagt fondets etiske retningslinjer. Resten av SPU er investert i selskaper og eiendom.

Statsobligasjon = Et rentebærende verdipapir (i praksis et lån) utstedt av en stat. Obligasjonen har en satt løpetid (f.eks. Ti år) og når det har gått ti år skal hele lånebeløpet betales tilbake i en sum. I mellomtiden betales det kun renter. Slik som med andre obligasjoner kan statsobligasjoner kjøpes og selges fritt og med fortjeneste på finansmarkedet, se bond yield. Pengene som utstederlandet får for statsobligasjonen kan brukes fritt, i motsetning til penger fra tradisjonelle lån, som ofte kommer med krav om hva pengene skal brukes til.

T

Tap og skade = Negative konsekvenser forårsaket av klimaendringene. Brukes ofte i sammenheng med finansiering for reparasjoner av tap og skade.

U

UNCTAD= United Nations Conference on Trade and Development. FN-organet som står bak utviklingen av "Prinsipper for ansvarlig statlig långivning og lånopptak" og "Grunnleggende prinsipper for restrukturering av statsgjeld".

V

Verdensbanken = En multilateral finansinstitusjon som ble opprettet samtidig med IMF i 1944. De to institusjonene samarbeider tett for å utfylle hverandre. Verdensbanken jobber for fattigdomsreduksjon gjennom langtidsprosjekter, og er delt inn i ulike seksjoner: IFC, IDA, IBRD. Har hovedkvarter i Washington DC.

W

WBG = World Bank Group. Se Verdensbanken.

Et ord du lurer på som du ikke finner her? Ta kontakt på slug@slettgjelda.no.

Facebook Twitter Email