Gammelt krav, ny innpakning

Gammelt krav, ny innpakning

I Dagsavisen 20.09.2011 argumenterer vi igjen for at Finansdepartementet ikke har tatt den gjennomgangen av etiske retningslinjer for statsobligasjoner som ble etterspurt av Stortinget. 

I Dagsavisen 26.08 hevder Statssekretær i Finansdepartementet, Hilde Singsaas, at SLUG ikke har fulgt med i timen om Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. For ordens skyld vil vi oppsummerer hva vi har fått med oss så langt:

1. I 2008 ble det besluttet at fondet ikke kan investeres i statsobligasjoner utstedt av staten Burma. Dette var forankret i Stortingsmelding nr 24 (2006-2007), hvor det var nevnt at vedtak om å ikke investere i enkelte lands statsobligasjoner måtte gjelde land der det var vedtatt FN-sanksjoner, eller land som var omfattet av andre særlige internasjonale tiltak som Norge sluttet om. Vedtaket om å ikke investere i Burma var altså en konsekvens av et overordet prinsipp, og Burma var (og er) det eneste landet der det er vedtatt slike sanksjoner.

2. På tross dette kravet etterspurte Finanskomiteen likevel tydeligere etiske retningslinjer i Stortingsmelding nr 20 (2008-2009). Der ble det bedt om at Finansdepartementet kom med en ”nærmere gjennomgang av mulighetene for å videreutvikle fondets etiske retningslinjer også for investeringer i statsobligasjoner ".

3. Singaas hevder at Finansepartementet i Stortingsmelding nr 10 (2009-2010) svarte Stortinget og ”drøftet spørsmålet om restriksjoner på investeringer i statsobligasjoner”. Meldingen konkluderer med følgende: ”Utelukkelse av statsobligasjoner utstedt av bestemte land bør bare besluttes der det er vedtatt omfattende FN-sanksjoner, eller andre internasjonale tiltak av stort omfang rettet mot et bestemt land og Norge har sluttet opp om tiltakene. Bare på et slikt grunnlag vil det være aktuelt å gjøre unntak fra det prinsipielle utgangspunktet om at fondet ikke skal iverksette tiltak mot stater.”

Dette er altså hva vi i SLUG har fått med oss så langt, men det er fortsatt noe vi opplever som uklart, og vi rekker derfor opp hånda og spør: mener Finansdepartementet at de nå har innfridd Stortingets krav om en gjennomgang av mulighetene for etiske retningslinjer for statsobligasjoner? Vi kan ikke se at fjorårets stortingsmelding skiller seg særlig fra anbefalingene fra 2007, og vi mener at Departementet ikke har foretatt den ønskede gjennomgangen som ble etterspurt av Stortinget. Heller enn å vurdere ulike muligheter for å videreutvikle etiske retningslinjer presenterte Departementet det ene opprinnelige kravet i ny innpakning, uten spesifiseringen Burma.

Finansdepartementets vegring for å innføre etiske retningslinjer dreier seg om at Oljefondet ikke skal fungere som et utenrikspolitisk virkemiddel. Dette er heller ikke SLUG interessert i, men vi er opptatt av at lån til stater gjennom statsobligasjonsinvesteringer blir tatt like mye på alvor som bilaterale utlån. Vi kan ikke godta at det å investere penger i et land er mindre politisk enn å ikke investere penger i et land. På tross av én etisk retningslinje er dette dagens politikk. Da er vi nødt til å spørre: sier Stortinget seg fornøyd med dette?

Les innlegget i Dagsavisen her.Facebook Twitter Email