Verdensbanken vedtar lånereform

I høst har vi lagt press på Verdensbankens styre for å sikre at reformen av Verdensbankens investeringslån ikke skal føre til en svekkelse av overvåkning av bankprosjekt og sikringstiltak i utlån. Til vår store lettelse tok bankens styre våre bekymringer på alvor. Reformforslaget ble vedtatt med noen viktige endringer som sikrer ansvarlig utlån.

Verdensbankens styre i 2009.

Reformen ble endelig vedtatt 2. november og den omfatter ca 60% av bankens utlån. Det første reformforslaget ble satt sammen i hui og hast i sommer. Mange sivilsamfunnsorganisasjoner reagerte med sjokk da de kom tilbake fra sommerferien til en avsluttet innspillsrunde. SLUG rakk akkurat å sende inn innspill (se Banken bør sikre lånekvalitet, ikke kvantitet), og sammen med våre kollegaer nasjonalt og internasjonalt la vi press de europeiske styrerepresentantene i banken på årsmøtene i Tokyo i oktober (gjennom brev og møter).

Bekymringene for konsekvensene reformprosessen ville ha for utvikling har vært store. Mens revideringen av sikringstiltak (”safeguards”) så vidt har begynt og skal gå over to år, fryktet vi at Investment Lending Reform (ILR) skulle svekke bruken av sikringstiltak betraktelig. Det overordnede målet med reformen er å modernisere og effektivisere bankens utlån, men ved å slå mange operasjonelle retningslinjer sammen til få, ble viktige retningslinjer som kravene om revisjon og overvåkning borte. Reformforslaget som ble lagt fram for styret 25. oktober garanterte på ingen måte mot en utvanning av sikringstiltakene.

Styret satt ned foten
Bankens styre kunne ikke godta reformforslaget. De europeiske styrerepresentantene ba sekretariatet ta reformforslaget med seg tilbake på kontoret, og legge inn setninger som sikrer at reformen ikke fører til utvanning av sikringstiltak eller en svekkelse i krav om revisjon og overvåkning.

Det reviderte reformforslaget som ble vedtatt 2. november er milevis bedre enn det som først ble foreslått. Det er lagt inn forbehold for de mest risikable prosjektene (såkalt ”Category A”), det er lagt inn et helt avsnitt om at reformen ikke skal føre til en utvanning av bankens ansvarlighetskriterier, samt et avsnitt som sikrer at bankens uavhengige klageinstans fortsatt skal kunne etterforske brudd på bankens retningslinjer.

Som nevnt er neste reformprosess rett rundt hjørnet. Revideringen av bankens sikringstiltak er nok en reform som kan føre til betydelige endringer i måten banken gir lån på, og hvilke forsiktigshetskriterier som legges til grunn for bankprosjekter. Vi er enige i at Verdensbanken bør effektiviseres, men vi frykter at det kan komme til å gå på bekostning av miljø og menneskerettigheter. Reformprosessen starter allerede i høst og skal gå over to år.


Les mer:
Banken bør sikre lånekvalitet, ikke kvantitet (SLUG)
Les Catharina Bus leserinnlegg Hold på din kritiske sans, Holmås (Nye Meninger)
Les Verdensbankens pressemelding Bank Modernizes Investment Lending Policy
World Bank introduces new investment lending policy (Devex)
Les om årsmøtene i Tokyo på SLUGBLOGG

Bildet: Verdensbankens styre i 2009. Foto: World Bank Group.Facebook Twitter Email