Rapportlansering: Bærekraftig statsgjeld – ansvarlige private investeringer

Fredag 18. februar lanserte vi rapportenDeveloping Best Practice Guidelines for Private Investments in Sovereign Debt Instruments på Sentralen i Oslo. Se hele arrangementet her:

Den økonomiske krisen utløst av koronapandemien har satt fokus på utfordringene høy og ikke-bærekraftig* statlig gjeld skaper. Allerede før pandemien hadde mange land rekordhøy gjeld, og risikoen for en ny, global gjeldskrise er stor. Ifølge UNDP står 82 utviklingsland i fare for å havne i gjeldskrise. "The lack of clear, predictable and enforceable standards play a major role in the accumulation of unsustainable sovereign debt" (rapporten, s. 5).

Rapporten, som er første del av et større prosjekt, gir en oversikt over eksisterende retningslinjer og vurderer dem opp mot prinsipper som klargjør hva det vil siå være ansvarlig. I introduksjonen understrekes det at per i dag finnes det ikke et tilstrekkelig, omforent rammeverk. På bakgrunn dette utvikler rapporten konkrete anbefalinger om hva et rammeverk for ansvarlige investeringer bør innholde (s. 21-24).

Img 7116 Kopi

Med lettere restriksjoner, var det en glede å igjen kunne invitere fysisk til rapportlansering. Foto: SLUG.

I panelsamtalen deltok Heidi Finskas (direktør for samfunnsansvar i KLP), Arvinn Gadgil (direktør UNDP Oslo Governance Center), og Kari Elisabeth Kaski (medlem av finanskomiteen for SV). SLUGs politiske rådgiver Thea Sofie var ordstyrer, og Dilmi Wijesekara, rapportforfatter, introduserte samtalen med et kort videoinnlegg om rapportens hovedfunn.

Vi takker for et godt arrangement og en interessant samtale, og ser frem til neste del av prosjektet som vil fokusere på hvordan anbefalingene kan operasjonaliseres.

Norsif – Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer var medarrangør.

***

Se video av KLPs Heidi finskas forklare hvorfor KLP er opptatt av gode bransjestandarder:


* Ikke-bærekraftig gjeld betegner lån stater ikke kan betale tilbake uten at det går på bekostning av befolkningens grunnleggende rettigheter, og kalles ofte ubetalbar.Facebook Twitter Email