Has Norway Been a Responsible Lender?

SLUG fulgte opp den norske gjeldsrevisjonen med en egen skyggerapport, som gransket et utvalg av utlån til Indonesia, Egypt og Myanmar og fant at lånene brøt med flere av FNs Prinsipper for ansvarlig utlån.

Parallelt med at den norske regjeringen gjennomførte en gjeldsrevisjon der alle bilaterale utlån til utviklingsland ble gransket, skrev SLUG en skyggerapport som tok for seg FNs prinsipper for ansvarlig utlån og et utvalg av utlån til Indonesia, Egypt og Myanmar. FNs Prinsipper er vage, og skyggerapporten kommer med konkrete tolkninger for å bidra til å konkretisere Prinsippene.

SLUGs skyggerapport konkluderer med at særlig lånene til Indonesia bryter med prinsippene for ansvarlig långiving. Indonesia betaler fortsatt ned på lån til et bølgekraftverk som aldri ble levert, og et havovervåkningsprosjekt som ikke fungerte. Rapportforfatter Maria Dyveke Styve mener at funnene viser at Norge ikke har opptrådd som en ansvarlig utlåner i de utvalgte eksemplene, og anbefaler at norske myndigheter: 1. Sletter gjeld som stammer fra uansvarlige utlån, inkludert gjelden som Indonesia og Egypt skylder Norge, 2. Implementerer Unctad-prinsippene, som tolket i skyggerapporten, for alle typer utlån, også lån gjennom investeringer i statsobligasjoner, og 3. Fortsetter å spille en ledende rolle for å fremme ansvarlig långivning internasjonalt.Facebook Twitter Email