Rundebord om illegitim gjeld

For første gang har Verdensbanken og organisasjoner fra sivilt samfunn vært samlet til åpen diskusjon om illegitim gjeld. Dette skjedde under en rundebordskonferanse i Washington i april. Diskusjonen var en oppfølging av Verdensbankens rapport om illegitim gjeld, publisert i september 2007. Her er konklusjonene fra rundebordet. 

Representanter fra långiver- og låntakerland, regionale utviklingsbanker, akademikere og andre eksperter deltok også på rundebordet som tok for seg tre hovedtema: Definisjon av odiøs og illegitim gjeld, hvordan disse konseptene kan benyttes i praksis og hvordan en kan finne en praktisk tilnærming til ansvarlig långivning og lånopptak. Rapporten, som er utarbeidet av Verdensbanken og Eurodad, refererer ulike synspunkt på temaene og bruker Haiti og Nigeria som eksempler.

Neste steg
Sivilsamfunnsorganisasjonene krevde at Verdensbankens rapport sammen med utfallet fra rundebordskonferansen må opp i styret i Banken. Enkelte representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner mente at dersom Banken vil snakke med troverdighet om illegitim gjeld, måtte den også legge til rette for videre diskusjoner om temaet. Det ble også foreslått å revidere et utestående lån til Banken etter indikatorer som skulle utarbeides mellom Banken og sivilsamfunn.

I oktober arrangerer Verdensbanken en konferanse om gjeldslette i lavinntektsland. Konferansen vil være åpen for sivilsamfunn og vil være en mulighet til å fortsette diskusjonen om illegitim gjeld.

Verdensbankens rapport om illegitim gjeld er ferdigstilt
Første utkast av Verdensbankens rapport om illegitim gjeld, ’Odious Debt: Some Considerations’, ble gitt ut i september i fjor. Studien ble fullført i etterkant av rundebordskonferansen. Den endelige versjonen finnes her.

Last ned rapporten fra rundebordet her.Les også:

Facebook Twitter Email