Norske interesser i internasjonale finansinstitusjoner

SLUG ferdigstilte i desember 2009 en rapport om norske interesser i internasjonale finansinstitusjoner. Utgangspunktet for rapporten var at finanskrisen synliggjør og forsterker den rollen de internasjonale finansinstitusjonene (IFIene) spiller i verden i dag, ikke minst i land i Sør. IFIene har stor påvirkningskraft, men bare en liten del av norsk sivilsamfunn innenfor solidaritets- og utviklingsområdet jobber opp mot disse institusjonene.

Som et lite land er det begrenset hvor stor påvirkning Norge har i internasjonale fora. Vi har valgt to case for å illustrere Norges arbeid opp mot IFIene, og mulighetene for sivilsamfunn til å påvirke dette. Fokuset er på hvordan Norge påvirker gjennom både finansiering og politikk. Kondisjonalitet knyttet til utlån, bistand og gjeldslette er et sentralt tema i SLUGs arbeid. Dette caset viser at norske myndigheter lytter når innspill fra de frivillige organisasjonene er konkrete og baserte på fagkunnskap. Et sentralt element er også at organisasjonene må kjenne de internasjonale prosessene. Samtidig ser vi at det er vanskelig for Norge å endre IFIenes kondisjonalitetspolitikk og – praksis.

Likestilling ble valgt fordi dette er et område hvor norske myndigheter selv mener de har oppnådd mye. Likestilling er også et godt eksempel på at et viktig tema innenfor sentrale institusjoner faller mellom to stoler i norsk sivilsamfunn. De som jobber med likestilling har lite kompetanse på IFIene, og de som jobber opp mot IFIene har lite kompetanse på likestilling. Dette gjelder også flere andre områder, som for eksempel klima, utdanning og barns rettigheter. Vi håper dette prosjektet vil bidra til å forbedre dialogen mellom de ulike miljøene, og dermed styrke norsk sivilsamfunns kompetanse og påvirkningsmuligheter opp mot IFIene.

Denne rapporten er ment som et oppslagsverk for deg som har lyst til å lære mer og forhåpentligvis engasjere deg i arbeidet opp mot Verdensbanken, IMF og de regionale utviklingsbankene. Som eksempel på en regionalbank har vi valgt å fokusere på Afrikabanken.Facebook Twitter Email