Profitt og bistand hånd i hånd?

Eurodad har kommet med en ny rapport som viser at uklare og gamle regler for bistandsrapportering gjør det fristende å rapportere lån som bistand selv når giverlandet tjener godt på utlånet. Eurodad anbefaler at kun den delen av et lån som faktisk gis som gaveelement skal rapporteres som lån, og at OECD må sikre at oppdaterte regler bidrar til å holde fokuset for bistand på fattigdomsreduksjon.

OECDs utviklingskomité (DAC) kommer til å møtes i Paris senere denne måneden for å diskutere den pågående prosessen med å gjennomgå definisjonen av - og rapporteringskriterier for bistand.

Denne vurderingen kan ikke komme fort nok ettersom EU, noen av EUs største medlemsland samt multilaterale utviklingsbanker i økende grad rapporterer lån med profitt som bistand, på grunn av utdaterte og tvetydige regler.

Eurodads nye rapport, ”Et spørsmål av stor interesse: En vurdering av hvordan lån rapporteres som bistand” viser til en rekke problemer med dagens rapporteringssystem. Dersom OECD DAC gjennomgangen ikke kan få en slutt på svake rapporteringskriterier, kan bistandstallene bli kunstig oppblåst med mer enn 50 milliarder euro i årene som kommer.

I en tid hvor samlede bistandsbudsjetter faller globalt, kan lånene anses som en attraktiv måte å øke bistanden på, uten at det innebærer budsjettmessige kostnader. Regjeringer og institusjoner kan tjene penger på lån, uten at disse påvirker egne budsjetter, og disse kan fortsatt rapporteres som bistand.

Denne " vinn -vinn- situasjonen" er ikke tilfelle for utviklingsland. I en tid med global krise, har IMF bemerket at den største kilden til gjeldsproblemer i de fattigste landene er nettopp myke lån. Utviklingsland har allerede måttet betale renter og avdrag for nesten 600 millioner euro i 2012, hvorav 90 prosent var til EU-institusjoner, Frankrike og Tyskland. Rentenedbetalinger fra utviklingsland trekkes ikke fra på tallene for bistand under gjeldende OECD regler.

De fleste lån går til mellominntekstland og til svært lønnsomme prosjekter i næringssektoren. Dette betyr at sektorer som utdanning og helse, som tradisjonelt har blitt finansiert gjennom bistand kan bli nedprioritert, og at det er de fattigste som vil bære byrden av dette.

Reglene for rapportering av lån som bistand er komplekse. Litt forenklet er de mest urovekkende aspektene ved dagens system at:

  • Alle lån som har et 'gaveelement ' på minst 25 prosent telles som bistand. Dette gjelder hele lånebeløpet, uansett om gaveelementet er 26 prosent eller 99 prosent.
  • Gaveelementet er basert på en referansesats på 10% rente (for alt under 10% kan lånet telles som mykt lån). Satsen på 10% ble fastsatt på 1970-tallet, og er gjenspeiler ikke lenger dagens virkelighet med lave renter internasjonalt. Dette gjør at givere kan rapportere lønnsomme lån som bistand.
  • Renter og avdrag på lån som givere får tilbakebetalt trekkes ikke fra bistandstallene som rapporteres.
  • OECD - DAC vil ha lukkede diskusjoner senere denne måneden og i begynnelsen av mars vil anbefalingene bli offentliggjort. Vi ønsker å se at utviklingsland og sivilsamfunn i større grad inkluderes i disse diskusjonene.

Eurodads rapport anbefaler at:

  • Renter og avdrag trekkes fra bistandstallene.
  • Kun gaveelement av et lån kan rapporteres som bistand.
  • OECD DAC tar grep for å sikre at det viktigste insentivet for å gi bistand er å bidra til fattigdomsbekjempelse.
  • Referansen på 10% for rentesats erstattes med en mer relevant målestokk.
  • Reglene bør spesifisere at lån må inkludere en budsjettmessig forpliktelse i form av et offentlig tilskudd for å kvalifisere som "konsesjonelle".

Eurodads anbefalinger er enkle å implementere og er ikke spesielt kontroversielle. Men så lenge reglene for bistandsrapportering ikke endres, vil utviklingsland fortsette å bruke store midler på å nedbetale lån, og troverdigheten til bistand og utviklingssamarbeid vil bli satt i fare. Dette er spesielt viktig når vi nå beveger oss mot post-2015. Hva som skjer med bistandsrapportering nå vil påvirke hvordan bistand gis i årene som kommer.

Avisen The Guardian publiserte en artikkel om denne saken der de legger vekt på Eurodads funn i rapporten. Les artikkelen her.

Tekst av Bodo Ellmers, Eurodad, oversatt av SLUG.Facebook Twitter Email