Tema

Ansvarlig utlån

Uansvarlig utlån og låneopptak gjennom historien har ført til tilbakevendende gjeldskriser gjennom århundrene. Likevel finnes det knapt noen regler for ansvarlig finansiering internasjonalt.

Mange utviklingsland har slitt med høye gjeldsbyrder etter en strøm av hensynsløse utlån til diktatorer under den kalde krigen. Noe gjeldsslette har blitt gitt, men mange utviklingsland er igjen i fare for å havne i nye kriser. 108 land er i dag kritisk gjeldstyngede. At europeiske land også er i krise viser at uansvarlig finansiering er et globalt problem.

Ep09 Tegnestripe Ny

Tegnestripe om behovet for bedre systemer for ansvarlig långivning og lånopptak, laget av Petter Bergundhaugen for SLUG i 2018. Hør om finanskrisens konsekvenser for gjeldskrise: https://slettgjelda.no/podcast...

Ansvarlig finansiering handler om å skape mer rettferdige og forutsigbare regler og strukturer for utlån og låneopptak. Dette vil kunne hindre oppbyggingen av illegitim og ubetalbar gjeld. Mens SLUG jobber mest med utlånssiden av ansvarlig finansiering, er også områder som "blending" viktig. Blending er en ny form for utviklingsfinansiering som blir mer og mer populær hos EU-land, og den innebærer at bistand blandes med utlån og private investeringer i utviklingsland. Slik bistand kan være skadelig for mottakerland som allerede er svært gjeldstyngede.

For å sikre ansvarlig finansiering må det opprettes et internasjonalt lovverk som sørger for åpenhet i låneprosessene, ansvarlighet hos begge parter og demokratisk forankring i låntakerland. I dag er alle forholdsregler og retningslinjer frivillige og de har dermed liten effekt.

I 2012 lanserte FN prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak. Disse prinsippene er et viktig første steg mot bedre regler for ansvarlig utlån og låneopptak på tvers av grenser. Prinsippene sammenfatter "best practice" på området og har fått støtte fra 13 land så langt. Prosjektet ble finansiert av Norge og ble anvendt i den norske gjeldsrevisjonen. Til tross for at Prinsippene er et steg i riktig retning, skulle vi gjerne sett at de var sterkere, og ligget tettere opp mot Eurodads charter for ansvarlig finansiering.

Den norske regjeringen har gått i bresjen for å fremme ansvarlig finansiering internasjonalt, både ved å finansiere FN-prosjektet som munnet ut i FN-prinsippene for ansvarlig utlån, ved å slette gjeld basert på kreditors medansvar og ved å gjennomføre en norsk gjeldsrevisjon. Mer skal imidlertid til før Norge kan kalle seg en ansvarlig utlåner. Norge har nemlig 1 600 milliarder kroner i utestående lån gjennom Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. Disse pengene lånes ut uten å underlegges noen form for regler for ansvarlig utlån.

Ansvarlig långivning

Podcast: Norge med ledertrøya på: En gjeldshistorie

Norsk gjeldshistorie er en fortelling om et lite land som har fått til store ting. Vi snakker med nøkkelpersoner som stod midt oppi det da Norge gikk foran for rettferdig gjeldspolitikk.

Nyheter om Ansvarlig utlån:


w
Facebook Twitter Email