Tidskrevjande gjeldsrevisjon

Noreg har gjennom både stortingsmelding og regjeringsplattform forplikta seg til å gjennomføre ein gjeldsrevisjon - altså ein gjennomgong av alle uteståande fordringar til Noreg. Fleire enn SLUG ventar no utolmodig på at denne skal kome i gong. Les stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sitt spørsmål om dette til Erik Solheim, og Solheim sitt svar. 

Spørsmål:

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): I forbindelse med behandlingen av stortingsmelding 13: Klima, konflikt og kapital i 2009, ba et samlet Storting Regjeringen om å gjennomføre en gjeldsrevisjon. Regjeringen fulgte opp ved å forplikte seg til å gjennomføre en gjeldsrevisjon i regjeringserklæringen Soria Mora II. Men denne gjeldsrevisjonen har enda ikke blitt satt i gang. Når kan vi forvente at dette arbeidet settes i gang? 

Begrunnelse

SLUGs rapport fra 2010 - Is Indonesia’s debt illegitimate? - avdekker illegitim gjeld til Norge og er et klart eksempel på at en norsk gjeldsrevisjon er høyst nødvendig. Det er svært viktig å få gjennomgått og revidert all utestående u-landsgjeld til Norge for å vurdere om gjelda er urettferdig eller illegitim og bør slettes. 

Svar

Erik Solheim: Målsettingen med en gjeldsrevisjon er å sette søkelys på temaet ansvarlig långivning, et tema der Norge er toneangivende internasjonalt. At en kreditor går igjennom sine fordringsbøker vil kunne vekke oppmerksomhet, starte en debatt internasjonalt og fremme en mer ansvarlig finansiering til utviklingsland. Å gjennomføre en gjeldsrevisjon er utviklingspolitisk motivert, men berører også flere andre departementers ansvarsområder. Særlig gjelder dette Finansdeparrtementet og Nærings- og Handelsdepartementet. UD jobber derfor sammen med disse for å forberede et samlet opplegg for en gjennomgang av Norges gjenstående fordringer mot utviklingsland, herunder med å identifisere relevant bakgrunnsdokumentasjon. For at Regjeringen skal ha best mulig grunnlag for en beslutning, har UD og andre berørte departementer over lengre tid arbeidet med sentrale problemstillinger som avgrensninger, kriterier og valg av metode for en slik prosess. Det finnes i dag ingen internasjonal enighet og liten praksis omkring metode og utførelse av denne type gjeldsgjennomgang. Arbeidet er derfor krevende. Jeg vil holde Stortinget oppdatert om framdriften.


Kilde: www.stortinget.no

Bilder:
1) Kjell Ingolf Ropstad, www.stortinget.no
2) Erik Solheim, Fotograf Berit Roald, regjeringen.no
 Les også:

Facebook Twitter Email