Sivilsamfunn roper varsko om Verdensbankens satsing på private investeringer

SLUG var i forrige uke til stede på Verdensbanken og IMFs årsmøter i Washington DC. Der var Verdensbankens satsning på PPPer blant de heteste debattemaene blant sivilsamfunnet. 

Img 0287

Offentlig-Private Samarbeid (Public-Private Partnerships), ofte forkortet som PPP, er prosjekter der private aktører inngår kontrakter for å utføre og drifte prosjekter som tradisjonelt har blitt utført  av det offentlige.

Verdensbanken, etterfulgt av regionale utviklingsbanker og G20, har de siste årene stått i spissen for promoteringen av PPPer. Fokuset ligger i dag stort sett på investeringer i infrastruktur, men dette vil trolig utvides til utdanning, helse og andre områder av offentlig sektor etterhvert.

Sivilsamfunn er skeptisk til flere sider av Verdensbankens promotering av PPPer, blant annet fordi PPPene først og fremst legger til rette for privat sektor og at myndighetene og befolkningens behov ikke er tatt like stort hensyn til. Det er også en rekke eksempler på at PPPer har feilet og etterlatt staten med store kostnader og økende gjeld. Et sykehus i Lesotho endte opp med å koste tre ganger så mye som det offentlige sykehuset det erstattet, hele 67 millioner dollar årlig, noe som spiser opp halvpartens av landets helsebudsjett. I Storbritannia har flere feilslåtte prosjekter som har kostet staten millioner ført til at store deler av befolkningen går i mot PPPer.

Et problem som vi i SLUG har ekstra fokus på er at regnskapstekniske standarder tillater myndigheter å skjule kostnadene ved å ikke inkludere lånene i sine budsjetter. Dette kan føre til at den faktiske gjeldsbyrden til landet ikke er synlig og at landet bygger opp ikke-bærekraftige gjeldsbyrder som kan ende i gjeldskrise.

Sammen med internasjonalt sivilsamfunn har SLUG diskutert PPPer med Verdensbankens ansatte og med de europeiske styrerepresentantene i Banken. Alle er enige om at PPPer ikke er noen vidunderkur for fattige land, men Verdensbanken er, til tross for at risikoen ansees som stor, villig til å fortsette å promotere PPPer.

Det er spesielt to temaer som utmerker seg i Verdensbankens strategi:

Det ene er et såkalt «Guidance note» for PPPer. Dette er retningslinjer og anbefalinger som Banken har laget for å bistå land som vil inngå PPP-kontrakter. Sivilsamfunnet mener at dette notatet, som skal lanseres i løpet av de neste ukene, favoriserer investorene. Et særlig omdiskutert punkt er hvem som tar risikoen, og dermed også den økonomiske byrden dersom det inntreffer hendelser utenfor noen av partenes kontroll. Dette kan være naturkatastrofer, krig eller konflikt. Guidance notatet legger opp til at stater må ta risikoen dersom disse hendelsene fører til at prosjektet feiler. I noen tilfeller risikerer man at staten også må kompensere selskapet. Banken legger dermed opp til at stater skal tiltrekke seg private investering for enhver pris, samme hva konsekvensene kan bli.

Det andre momentet er Bankens store fokus på privat sektor som løsning for utvikling gjennom det som inntil nylig er blitt kalt «cascade approach» og som denne uka ble presentert som «Maximising Finance for Development (MFD)», som er en oppfølging av Verdensbankens “billions to trillions”-program fra 2015. MFD er en storsatsing for å øke infrastrukturprosjekter gjennom private investeringer, deriblant PPPer. Også her er sivilsamfunn bekymret for hva dette vil ha å si for utviklingsland, som har behov for mye finansiering, og som kan være villig til å ta på seg større risiko for å tiltrekke seg utenlandske private investorer. Noen mener at denne satsingen, som også overlapper med G20s nye Compact with Africa-satsing, vil ha større gevinst for investorene og være en gjeninnføring av Washington Consensus på 80 og 90-tallet, der privat sektor ble presentert som løsningen på utvikling av Verdensbanken og IMF.

I forbindelse med årsmøtene lanserte 152 organisasjoner fra 45 land et PPP-manifest for å få oppmerksomhet omkring Verdensbankens satsning. opprop om PPPer. I manifestet krever organisasjonene at Verdensbanken og andre utviklingsbanker slutter med den aggressive promoteringen av PPPer som eneste utvei for å finansiere infrastruktur, og at de jobber for mer ansvarlighet og åpenhet i PPPene som allerede er i gang. Last ned og les mer om oppropet her. I forrige uke lanserte Eurodad også en briefing om PPPer og Verdensbankens satsing på privat sektor.Les også:

Facebook Twitter Email