SLUG krever fortgang i arbeidet med gjelsrevisjon

Nå har sivilsamfunns- grupper, Stortinget, Norges og verdens befolkning ventet tre år på at den norske Regjeringen skal gjennomføre en gjeldsrevisjon. I et brev til Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet krever SLUG sammen med 13 andre organisasjoner, at gjeldsrevisjonen fullføres i inneværende stortingsperiode. Det er på høy tid å komme videre i prosessen.

Brevet krever at Regjeringen holder løftet sitt: I Soria Moria II står det at Norge vil gjennomføre en gjeldsrevisjon - altså en gjennomgang av alle utestående fordringer til Norge og norsk utlånspraksis.


En gjeldsrevisjon er en viktig del av arbeidet med ansvarlig långiving
og kreditors medansvar. Ved å gjennomgå egne utlån har Norge mulighet til å sette et eksempel til etterfølgelse for andre kreditorer.

I FNs spesialrapportør for gjeld og menneskerettigheters rapport fra 2009 vises det til at gjeldsnedbetalinger kan gå på bekostning av myndigheters mulighet til å sikre befolkningens sosiale og økonomiske rettigheter. Rapporten understreker at nasjonale gjeldsrevisjoner er et viktig redskap for analyse av et lands gjeldsbyrde.

Gjeldrevisjoner i både kreditor- og debitorland
kan altså bidra til å kartlegge lånenes natur og avgjøre den riktige veien videre. At Norge som første kreditorland går gjennom sine fordringer vil ta prinsippet om långivers medansvar et viktig sted videre og danne grunnlaget for nye retningslinjer for ansvarlig utlån og gjeldsslette.

Resultatene fra SLUGs rapport
Is Indonesia’s Debt to Norway Illegitimate? (ler mer her) tydeliggjør behovet for å gå gjennom norske fordringer. Rapporten viser at Indonesias gjeld til Norge stammer fra lån til et av historiens mest korrupte regimer, prosjektene hadde ingen positiv utviklingseffekt, og initiativet til utviklingsprosjektene kom ikke fra mottakerlandet, men fra norsk næringsliv. I dag finnes det ingen internasjonalt anerkjent definisjon på illegitim gjeld, og heller ingen mekanismer som kan vurdere legitimiteten til et lån. En gjeldsrevisjon er et skritt på veien mot en mer ansvarlig utlånspolitikk.

Norge etablerte i 2006 et viktig prinsipp om kreditors medansvar
for feilslåtte utlån da man slettet gjelden etter Skipseksportkampanjen. Gjennomføringen av en gjeldsrevisjon er viktig fordi det vil gi norske myndigheter nyttig kunnskap om andre utestående fordringer og bidra til å finne svakheter i norsk utlånspraksis.

I brevet understreker vi at vi forventer at Regjeringen nå vedtar å gjennomføre en gjeldsrevisjon og snarest kommer i gang med arbeidet.

Brevet fikk støtte fra
: Changemaker, Fagforbundet, Fellesrådet for Afrika, Forut, Framtiden i Våre Hender, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Kristelig Folkeparti Ungdom, Norges Katolske Kvinneforbund, Redd Barna, Rød Ungdom, SAIH og Sosialistisk Ungdom.

Les mer om norsk gjeldsrevisjon her.
Les mer om norsk gjeldspolitikk her.
Last ned brevet herLes også:

Facebook Twitter Email