Tema

Oljefondet & statsobligasjoner

Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, er etter hvert kjent for sine etiske retningslinjer. Ikke like kjent er det at nesten en femtedel av fondets investeringer, nemlig kjøp av statsobligasjoner, ikke er underlagt disse retningslinjene. SLUG mener det er uakseptabelt at slike investeringer, som i bunn og grunn er lån til stater, ikke er underlagt et etisk rammeverk. I slutten av 2015 hadde Oljefondet ca 1500 milliarder norske kroner i utestående lån gjennom investeringer i statsobligasjoner.

Det er et paradoks at Norge har klare retningslinjer for hvilke selskapers aktivitet det er uakseptabelt for den norske stat å tjene penger på, samtidig som vi investerer penger i statsobligasjoner i en rekke stater som er ansvarlig for grove menneskerettighetsbrudd.

Fram til 2010 var den eneste retningslinjen for slike investeringer at Oljefondet ikke kunne investere i statsobligasjoner utstedt av Burma. I 2010 åpnet myndighetene for å utelukke statsobligasjoner utstedt av flere land enn Burma. Nå er regelen at statsobligasjoner skal utelukkes fra fondets investeringsunivers når de er utstedt av land der det er vedtatt omfattende FN-sanksjoner eller andre internasjonale tiltak av stort omfang. I 2013 ble Burma tatt av listen, og Nord-Kora, Iran og Syria satt opp. I 2016 ble Iran tatt av listen igjen etter at de internasjonale sanksjonene ble opphevet.

Det er særlig viktig at disse investeringene kommer innenfor et etisk rammeverk ettersom Norge har gått i bresjen internasjonalt for å fremme ansvarlig finansiering. Norge har blant annet finansiert en treårig prosess i FN for å utarbeide retningslinjer for ansvarlig utlån og låneopptak. Disse erfaringene bør nå føre til at Norge anvender tilsvarende retningslinjer for egne utlån gjennom Oljefondet.

I 2008 lanserte SLUG rapporten "Borrow my Pension" som for alvor tok opp denne problematikken. I 2012 lanserte SLUG en ny rapport som ser konkret på hvordan innføring av krav om åpenhet hos låntakerne kan gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig utlåner (les rapporten Etisk underskudd). 

I 2016 ble SLUGs tredje rapport om Oljefondet og investeringer i statsobligasjoner lansert: "Bond to Happen?". Denne rapporten ser på sammenhengen mellom nye gjeldskriser, afrikanske staters utstedelser av statsobligasjoner og mangelen på retningslinjer for investeringer. Samme år hadde SLUG et stort gjennombrudd i arbeidet med statsobligasjoner da Stortinget vedtok at Finansdepartementet og Norges Bank må foreta en evaluering av dagens ordning, med henblikk på utvikling av retningslinjer for ansvarlig långivning

oljefondet 1

Podcast: Tsaren og gjelda: Etiske retningslinjer for statsobligasjoner

I mai i år sa et samlet Storting at de ønsker å se nærmere på hvordan vi driver utlån gjennom Oljefondet. Vi drar tilbake til 1914 for å se på likheter mellom revolusjon og gjeldskrise.

Nyheter om Oljefondet & statsobligasjoner:


w
Facebook Twitter Email