Uansvarlig utlån fra Oljefondet

I dagens Klassekampen etterlyser Slett U-landsgjelda etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner, sammen med Norsk Folkehjelp, Changemaker og Kirkens Nødhjelp.

I år har Oljefondet økt andelen av investeringer i statsobligasjoner i fremvoksende økonomier fra null til ti prosent. Til tross for at slike investeringer i praksis er utlån til stater, underlegges de ikke retningslinjer for ansvarlig utlån. Skiftet i investeringsstrategien gjør behovet for etiske retningslinjer for Oljefondets statsobligasjonskjøp tydeligere enn noen gang.

Mens debatten om etiske retningslinjer for fondets investeringer i selskaper har pågått i en årrekke, blir etikken rundt investeringer i statsobligasjoner (som i praksis er utlån) knapt debattert. Dette er problematisk ettersom statsobligasjonsinvesteringer utgjør nesten 20 % av Oljefondets portefølje.

Mens regjeringen går i bresjen for gjeldsslette og ansvarlig utlån i internasjonale fora, underlegges ikke utlån gjennom Statens Pensjonsfond – Utland (SPU) retningslinjer for ansvarlig utlån. Regjeringens gjelds- og utlånspolitikk er dermed ikke samstemt.

Før den arabiske våren brøt ut i 2011 hadde Oljefondet blant annet investert i statsobligasjonene til Egypt, Tunisia og Bahrain. Slik det er i dag har vi ingen retningslinjer som kan sikre at SPUs utlån ikke går til å finansiere undertrykkelse og korrupsjon. I dag er det bare Myanmar som er utelukket fra investeringsporteføljen.

Vi mener at Oljefondet kun skal investere i stater som kan regnes som “ansvarlige låntakere” ifølge FNs prinsipper for ansvarlig låneopptak. FN har blant annet definert en ansvarlig låntaker som et land der myndighetene krever åpenhet rundt lånetransaksjoner og budsjettprosesser og hvor låneopptak må godkjennes av de folkevalgte.

Krav om åpenhet og deltagelse kan forhindre at Oljefondet bidrar til oppbyggingen av illegitim og ubetalbar gjeld. Slike prosessorienterte krav er mer relevante for Oljefondet som i prinsippet ikke skal brukes som et utenrikspolitisk virkemiddel.

Det er tverrpolitisk enighet om at SPU skal forvaltes i overensstemmelse med det som kalles prinsippet om overlappende konsensus. Det innebærer at fondets investeringer både skal følge den etiske overbevisningen til det brede lag av befolkningen, og samtidig være i tråd med kommende generasjoners moralske overbevisning. Kommende generasjoner skal altså ikke bygge velferden sin på penger tjent på måter de moralsk sett ikke kan stå inne for.

Nå er det på tide at Finansdepartementet tar Stortinget på alvor og gjennomfører en mer omfattende utredning som kan sikre at Oljefondet låner ut på ansvarlig vis.

Skrevet av:

Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp
Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Ingrid Aas Borge, leder av Changemaker
Gina Ekholt, daglig leder i Slett U-landsgjelda

Innlegget stod på trykk i Klassekampen 22.05.2013Les også:

Facebook Twitter Email