Innspill til Oljefondets Etikkutvalg

Våren 2019 nedsatte regjeringen et utvalg til å gjennomgå og komme med anbefalinger knyttet til Oljefondets etiske retningslinjer. 15. juni 2020 kom svaret i form av en offentlig utredning (NOU). Les SLUGs svar til utredningen her!

Skjermbilde 2020 10 22 Kl 08 17 25

Foto: Print screen NBIM

Innspill fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk til NOU 2020:7 Verdier og ansvar

SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk takker for muligheten til å komme med innspill til NOU 2020:7 Verdier og ansvar.

Korrupsjon og økonomisk kriminalitet

SLUG bifaller utvalgets forslag om å utvide korrupsjons-kriteriet i Retningslinjer for observasjon og utelukkelse til å omfatte annen “grov økonomisk kriminalitet”. Vi mener dette vil være en svært nyttig styrking av de eksisterende retningslinjene. Credit Suisses nylige involvering i den mosambikiske låneskandalen belyser eksempelvis at slike tilfeller kan innebære bestikkelser, hvitvasking, omgåelse av nasjonal lovgivning og systemer for nødvendig aktsomhet. I denne aktuelle saken la banken til rette for lånopptak som av myndighetsrepresentanter ble benyttet for egen vinning eller ble sløset bort uten offentlig innsyn i pengebruken. Disse ulovlige lånopptakene har bidratt vesentlig til den gjeldskrisen Mosambik nå er inne i. Dersom kriteriet utvides til å omfatte grov økonomisk kriminalitet, eller tilrettelegging for dette, vil forhåpentligvis liknende situasjoner i framtiden gi rom for uttrekk. Vi viser derfor til Tax Justice Network Norges innspill og stiller oss bak deres forslag til formulering: «grov korrupsjon, økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette».

Indeksbasert risikofiltrering

Vi registrerer at utvalget har tolket det som utenfor sitt mandat å vurdere den etiske forvaltningen av Oljefondet i bred forstand og avgrenset fokuset til Retningslinjer for observasjon og utelukkelse. SLUG mener allikevel at det er naturlig å diskutere ulike aspekter ved den ansvarlige forvaltningen i denne sammenhengen og kommer derfor med noen betraktninger knyttet til utvidelser av fondets systemer for nødvendig aktsomhet i bred forstand. Dette innspillet peker framover mot den årlige behandlingen av Stortingsmeldingen for forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland (SPU) i 2021.

Vi vil løfte fram at en indeksbasert risikofiltering av selskaper kan være et godt tilskudd til det aktsomhetsarbeidet Norges Bank allerede utfører. Mulighet for risikobaserte nedsalg, detaljerte systemer for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner, selskapsdialog og rapportering basert på forventningsdokumenter har gjort Norges Banks Investment Management (NBIM) til en av verdens fremste fondsforvaltere når det kommer til grundige systemer for nødvendig aktsomhet. Dette systemet for nødvendig aktsomhet kan med fordel komplementeres av en indeksbasert risikofiltrering. En risikofiltrert indeks, basert på selskapers egne rapporteringer av overholdelse av standarder for ansvarlighet, vil gi mulighet for å filtrere inn selskaper med tilstrekkelig fyldig rapportering på relevante indikatorer som oppfyller krav til tilstrekkelig aktsomhet.

En slik indeks gir mulighet for å filtrere inn et bredt utvalg av ansvarlige selskaper. Selskaper som velger å ikke rapportere tilstrekkelig på ansvarlighetsforpliktelser blir derimot ikke attraktive investeringsobjekter. For selskaper som forbedrer sin rapportering vil muligheten for å tas inn i indeksen være en tilgjengelig gulrot. Slik kan fondet både være med å skape incentiver for styrking av nødvendig aktsomhet og avlaste Etikkrådets og fondets øvrige ansvarlighetsarbeid. Når selskaper har gått gjennom en bred førstegangsfiltrering vil det være mindre krevende å luke ut selskaper som allikevel viser seg å prestere dårlig på finansiell risiko og/eller bryter fondets retningslinjer for observasjon og utelukkelse. SLUG mener at det er bra at utvalget trekker fram at det er viktig å se fondets ulike virkemidler i sammenheng, og mener at dette ville kunne bidra til en vesentlig styrking og effektivisering av fondets ansvarlighetsarbeid.

En risikofiltrert indeks kan være utformet på ulike vis. Det finnes leverandører av slike indekser og disse benyttes allerede av store institusjonelle investorer, som KLP. Det ville sannsynligvis ikke være veldig komplisert, eller kostnadskrevende, å bytte ut eksisterende indekser med en slik risikofiltrert indeks. NBIM kan eventuelt selv opprette en egen indeks basert på selskapers rapportering til fondet, i henhold til forventningsdokumentene. Dette ville være en mer omfattende operasjon og vil sannsynligvis ha større etableringskostnader enn å benytte seg av en eksisterende indeks.

Med utgangspunkt i Mosambik-eksempelet vil man kunne se for seg at finansaktører som ikke rapporterer god måloppnåelse på systemer for nødvendig aktsomhet knyttet til korrupsjon og økonomisk kriminalitet, eller tilretteleggelse for dette, vil gå glipp av muligheten til å filtreres inn i den aktuelle indeksen. Denne muligheten vil imidlertid alltid være tilstede for selskaper som ønsker og velger å forbedre sine måloppnåelser og rapportering på disse.

Statsobligasjoner

Vi stiller oss bak utvalgets konklusjoner i drøfting av statsobligasjonsunntaket (12.2). SLUG har fulgt arbeidet med opprettelsen av systemet for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner tett. Vi mener at fondets rutine for godkjenning av statsobligasjoner slik den foreligger er nyttig og god, selv om det også finnes forbedringspunkter. Det viktigste nå er å innlemme fondets rutine for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner i mandatet for forvaltningen. Å innlemme formuleringer knyttet til godkjenning av utstedere av statsobligasjoner i fondets mandat vil styrke bestemmelsenes posisjon. Slik rutinene er utformet i dag er det ikke påkrevet at eventuelle endringer i ordlyd er gjenstand for politiske drøftinger og vedtak. Krav til at rutinens formuleringer forblir offentlig tilgjengelige styrkes også dersom disse inkluderes mandatet. Vi mener derfor det er viktig at åpenheten rundt og den demokratiske innflytelsen over ordlyden i slike viktige bestemmelser styrkes gjennom at “Rutine for godkjenning av statsobligasjoner” innlemmes i forskriften.

SLUG anbefaler derfor at:

  • korrupsjons-kriteriet i retningslinjer for observasjon og utelukkelse utvides til «grov korrupsjon, økonomisk kriminalitet, hvitvasking eller skatteunndragelse, og tilrettelegging for dette»
  • NBIM tar i bruk indeksbasert risikofiltrering av hele fondets portefølje, som et supplement til Etikkrådets etterkontroll og fondets øvrige ansvarlighetsarbeid
  • NBIMs “Rutine for godkjenning av statsobligasjoner” innlemmes i fondets mandat

Med vennlig hilsen

Daglig leder Henrik Mathias HvaalLes også:

Facebook Twitter Email