Russland låner våre pensjonspenger

På fredag kom Statens Pensjonsfond Utlands årsrapport for 2014. Den viser at i overkant av 1300 milliarder kroner er investert i statsobligasjoner fra 49 land.

SLUG har i flere år arbeidet for at den etiske forvaltningen av Oljefondet også skal omfatte investeringer i statsobligasjoner. Statsobligasjoner er i praksis lån som går rett i statskassa til utstederlandet, men slike investeringer er ikke omfattet av regler for ansvarlig utlån.

Sanksjoner mot Russland

I vinter har SLUG lansert en kampanje rettet mot norske kommuner for å få få plass etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner i kommunenes finansreglement. I den forbindelse har vi utarbeidet et forslag til retningslinjer hvor det blant annet står at det ikke skal investeres i verdipapir utstedt eller garantert av stater som omfattes av FN- eller EU-sanksjoner relatert til finansielle transaksjoner og handel, samt land hvor myndighetspersoner er under finansielle sanksjoner fra FN eller EU. Slike sanksjoner er alvorlige indikasjoner på finansielt mislighold. Regjeringen har i 2014 sluttet seg til flere av EUs restriksjoner på investeringer i Russland, men Oljefondet har like fullt investert i russiske statsobligasjoner. Per i dag er det bare Syria, Iran og Nord-Korea som er på listen over ekskluderte land.

Russland har inntil nylig hatt en relativt god kredittrating, selv om de store kredittbyråene den siste tiden har oppjustert deres vurdering av risiko forbundet med investeringer i russiske statsobligasjoner. Dersom det innføres strengere etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner så vil listen av land som ekskluderes nok overlappe en god del med listen over land som ekskluderes på grunn av for lav kredittrating. Men risikovurderinger og etiske vurderinger er ikke det samme, og en streng risikovurdering kan aldri garantere for at det ikke gis lån til udemokratiske og undertrykkende regimer. 

Not Free

Oljefondet hadde i 2014 investeringer i lån til tre land som er regnet som ufrie (”Not Free”) av Freedom House: De forente arabiske emirater, Kina og Russland. Det ble også investert i statsobligasjoner fra fem land som regnes som delvis ufrie (”Partly Free”): Filippinene, Malaysia, Mexico, Singapore og Tyrkia.

Statsobligasjoner utstedt av land med høy kredittrating er i ferd med å bli mangelvare, og mange investorer ser til utviklingsland for nye markeder. I lys av dette er det desto viktigere at prinsipper om ansvarlig utlån også gjelder for lån som gis gjennom investeringer i statsobligasjoner. 

Etisk forvaltning av Oljefondet

For å sikre at lånene som tas opp gjennom kjøp av statsobligasjoner ikke er illegitime lån tatt opp av en korrupt maktelite er det viktig at de etiske retningslinjene også stiller krav til åpenhet ved utstedelse. Blant annet må landets egne lover ha vært fulgt, og det skal være mulig for nasjonalforsamlingen og sivilsamfunnet å få innsyn i låneprosessen. På fjorårets høring om stortingsmeldingen om forvaltningen av Oljefondet sa NBIM at det ikke er noen praktiske hindringer i veien for å innføre krav til åpenhet ved kjøp av statsobligasjoner. Det eneste hinderet er dermed at flertallet på Stortinget ikke ønsker at det skal stilles etiske krav når Oljefondet investerer i statsobligasjoner.

Etisk-underskudd-rapportbilde

Flere selskaper gjennomfører nå screeninger før de investerer i statsobligasjoner, blant annet Storebrand og KLP (se www.kommunetisk.no for flere eksempler på retningslinjer). Nå må også Oljefondet på banen.

Det er ikke bra nok at den etiske forvaltningen av Oljefondet bare omfatter fondets aksjeinvesteringer. Stortinget må kreve at det ligger en helhetlig etisk forvaltning til grunn for fondets investeringer og at det derfor må utarbeides etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. 

  

Les mer: ”Etisk underskudd”

Les mer: ”Borrow my pension


​Oljefondets investeringer i statsobligasjoner 2014

Hentet herfra (pdf)

SPU beholdning 2014 - statsobligasjoner, markedsverdi
Land NOK USD
USA kr 422 199 852 096 $56 311 708 771
Japan kr 186 044 385 997 $24 814 024 047
Tyskland kr 84 020 597 796 $11 206 407 066
Storbritannia kr 76 340 668 494 $10 182 081 946
Italia kr 52 368 847 860 $6 984 794 748
Mexico kr 47 306 873 893 $6 309 644 336
Spania kr 46 730 783 514 $6 232 807 186
Sør-Korea kr 41 106 995 075 $5 482 723 700
Nederland kr 37 120 857 558 $4 951 065 022
India kr 25 675 026 499 $3 424 455 522
Tyrkia kr 25 533 879 952 $3 405 629 833
Frankrike kr 25 045 107 041 $3 340 438 816
Polen kr 20 987 299 457 $2 799 221 006
Sveits kr 19 894 357 326 $2 653 447 770
Australia kr 16 334 473 844 $2 178 774 912
Finland kr 16 091 705 345 $2 146 261 825
Russland kr 15 420 551 536 $2 056 745 408
Belgia kr 12 239 399 062 $1 632 453 143
Østerrike kr 12 154 100 596 $1 621 076 298
Sør-Afrika kr 11 646 843 919 $1 553 419 973
Sverige kr 10 737 848 272 $1 432 180 949
Malaysia kr 10 436 177 545 $1 391 945 041
Kina kr 10 355 137 867 $1 381 136 220
Danmark kr 9 334 732 550 $1 245 037 719
Canada kr 8 127 555 893 $1 084 028 235
Israel kr 8 054 413 244 $1 074 272 695
Tsjekkia kr 6 463 028 989 $862 018 791
Taiwan kr 6 068 444 015 $809 390 270
Chile kr 5 697 757 419 $759 949 239
Singapore kr 5 630 814 508 $751 020 601
Filippinene kr 4 977 175 962 $663 840 316
Hong Kong kr 4 757 810 068 $634 581 973
Slovenia kr 4 623 485 310 $616 666 152
New Zealand kr 2 863 707 125 $381 952 388
Ungarn kr 2 658 589 773 $354 594 471
Chile (sentralbanken) kr 2 174 228 721 $289 991 893
Slovakia kr 1 963 384 246 $261 870 110
Bulgaria kr 939 394 412 $125 293 517
Litauen kr 710 639 849 $94 782 942
Qatar kr 607 549 611 $81 033 086
De forente arabiske emirater kr 526 471 446 $18 155 625
Luxembourg kr 486 825 613 $43 051 391
Island kr 465 675 640 $62 110 375
Portugal kr 462 942 381 $61 745 821
Peru kr 426 570 219 $56 894 615
Panama kr 323 902 491 $43 201 111
Latvia kr 251 353 335 $33 524 729
Uruguay kr 225 046 461 $30 016 000
Kroatia kr 173 792 900 $23 179 959
Bahamas kr 155 746 375 $20 772 969
Hellas kr 104 045 181 $13 877 224


Les også:

Facebook Twitter Email