- Doha er en blindgate

En viktig sak for gjeldsbevegelsen er opprettelsen av en upartisk mekanisme for å løse gjeldstvister. Finansiering for Utvikling møtet i Doha i høst ga få fremskritt, skriver Aldi Caliari ved Center of Concern. 

I fjor høst ble FN-konferansen Finansiering for Utvikling (FFD) holdt i Doha i Quatar. Den var ment til å følge opp og vurdere fremskrittene etter den forrige FFD-konferansen i Monterrey i 2002. Aldi Caliari, ved Center of Concern, har gått gjennom sluttdokumentene fra de to konferansene for å se om det har vært noen fremgang i utviklingen av et upartisk organ for løsning av gjeldstvister. 

Monterrey

Et helt sentralt prinsipp i juridiske tvister er at en upartisk instans avlegger dom. Når det kommer til land som er i gjeldsproblemer, derimot, er disse helt overlatt til sine kreditorers nåde, enten det er snakk om avgjørelser i Parisklubben eller gjeldssletteprogrammer i regi av internasjonale finansinstitusjoner. En viktig sak for gjeldsbevegelsen er opprettelsen av et rammeverk av lover og upartiske institusjoner som kan løse gjeldstvister. Under Finansiering for Utvikling (FFD) møtet i Monterrey i 2002 fikk dette et visst gehør. Deltakerne ble enige om å få på plass “a set of clear principles for the management and resolution of financial crises that provide for fair burden-sharing between public and private sectors and between debtors, creditors and investors”.

Doha

Caliari siterer sluttdokumentet til Doha-konferansen på de tre stedene det nevner løsning av gjeldstvister. Dokumentet går langt i å anerkjenne at både låntaker og långiver har ansvar for gjeld og for å løse gjeldstvister, og at disse burde løses på en gjennomsiktig og ansvarlig måte med likebehandling av alle kreditorer. Utvikling, gjeldens bærekraftighet og nasjonalt eierskap står sentralt. Samtidig, lenger ned i dokumentet, understrekes det at fortsatt arbeid for restrukturering av gjeld burde skje i samsvar med eksisterende rammeverk og prinsipper med en viktig rolle for Bretton Woods institusjonene. Caliari mener denne siste henvisningen motsier den første, siden ”eksisterende prinsipper” ikke er på linje med de prinsippene som det tas til orde til først. Parisklubben for eksempel, hvor rike kreditorland samles for å forhandle frem restrukturering av fattige lands gjeld, har ganske lite med ”medansvarlighet” og ”gjennomsiktighet” å gjøre. Samtidig motsier ønsket om Bretton Woods institusjonenes viktige rolle ønsket om ”likebehandling av alle kreditorer”. Alt i alt mener Caliari at Doha dokumentet gir noen holdepunkter man kan jobbe videre med, men at de få fremskrittene gjør Doha til en blindgate 

Solheim positiv

SLUG har i flere år arbeidet for opprettelsen av en upartisk mekanisme for løsning av gjeldstvister. I et intervju med utviklingsminister Erik Solheim (SV) i fjor vår spurte vi hvordan han stilte seg til et rettslig rammeverk av lover og institusjoner for å gjøre gjeldsslette mer rettferdig og mindre vilkårlig. Solheim svarte følgende:

- Regjeringen er positiv til et slikt rammeverk. I vår politiske plattform er jo nettopp opprettelse av en domstol som må bygge på et slikt rammeverk det vi arbeider mot.

SLUG har gjentatte ganger oppfordret Solheim til å fronte Norges progressive gjeldspolitikk internasjonalt, særlig under FFD-møtet i fjor, som Norge var en av tilretteleggerne for.


Les mer:

Institutional arrangements to deal with sovereign debt: did the Doha FFD Review make any progress? (Caliaris artikkel)

FTA Campaign (Kampanjen for "Fair and transparent Arbitration Mechanism on Debt")

Financing for Development (FNs nettsted)

Center of ConcernLes også:

Facebook Twitter Email