Tema

Oljefondet & statsobligasjoner

Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, er etter hvert kjent for sine etiske retningslinjer. I mange år hadde fondet investeringer i statlig gjeld (statsobligasjoner) ingen offentlig bestemte kjøreregler. Da de etiske retningslinjene ble vedtatt i 2004 ble statsobligasjoner utelatt fra regelverket av frykt for utenrikspolitiske kniper dersom Oljefondet skulle ekskludere enkeltland basert på etiske retningslinjer.

I mange år har SLUG jobbet for at også investeringer i statsobligasjoner skal være underlagt et system som sikrer ansvarlighet i investeringer i statlig gjeld. I 2016 kom det et delvis gjennombrudd da Stortingets finanskomité bestilte en gjennomgang av fondets investeringer i statsobligasjoner basert på SLUGs skriftlige og muntlige innspill til fondets årlige stortingsmelding. Denne prosessen munnet ut i noen endringer som trådte i kraft i 2019.

De største endringene i fondets investeringesstrategi knyttet til investeringer i statsobligasjoner er at Norges Banks hovedstyre skal nå godkjenne alle utstederland før fondet kan gjøre investeringer. Godkjenningen er basert på vurderinger av økonomisk risiko, men som en del av dette vurderes også faktorer som risiko for maktmisbruk fra myndighetene, korrupsjonsrisiko, risiko for mislighold av gjeld, arbeidstakerrettigheter og levestandard, for å nevne noe.

Det er flere aspekter ved Oljefondets investeringer i statsobligasjoner som kan og bør videreutvikles, men mange av de viktigste elementene for å sikre at fondet ikke bidrar til statlige gjeldskriser eller låner ut penger til land som ikke sikrer egen befolkning grunnleggende sivile og politiske rettigheter, er nå ivaretatt i fondets rutine for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner.

I 2008 lanserte SLUG rapporten "Borrow my Pension" som for alvor tok opp denne problematikken. I 2012 lanserte SLUG en ny rapport som så konkret på hvordan innføring av krav om åpenhet hos låntakerne kunne gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig utlåner (les rapporten Etisk underskudd).

I 2016 ble SLUGs tredje rapport om Oljefondet og investeringer i statsobligasjoner lansert: "Bond to Happen?". Denne rapporten ser på sammenhengen mellom nye gjeldskriser, afrikanske staters utstedelser av statsobligasjoner og mangelen på retningslinjer for investeringer.

oljefondet 1

Podcast: Tsaren og gjelda: Etiske retningslinjer for statsobligasjoner

Lytt og abonnér der du hører på podcast:
Spotify I Apple podcasts I Google podcasts

I mai i år sa et samlet Storting at de ønsker å se nærmere på hvordan vi driver utlån gjennom Oljefondet. Vi drar tilbake til 1914 for å se på likheter mellom revolusjon og gjeldskrise.

Nyheter om Oljefondet & statsobligasjoner:


Facebook Twitter Email