Finanskomiteen utfordrer ikke regjeringen på ansvarlig långivning

«Finanskomiteen hadde en unik mulighet til å slå entydig fast at Norge gjennom Statens Pensjonsfond Utland skal være en ansvarlig långiver. Det er skuffende at flertallet i finanskomiteen ikke tar grep for å sørge for at Norge gjennom vår oljeformue ikke skal bidra til gjeldskriser og oppbygging av illegitim gjeld i andre land», uttaler Maren Hemsett, daglig leder i SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

Finanskomiteen avga tirsdag 30. mai sin innstilling om stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens Pensjonsfond i 2016, der komiteen blant annet har vurdert behovet for retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. SLUG er skuffet over at flertallet i finanskomiteen ikke har vært mer ambisiøse på dette området, og er misfornøyd med at finanskomiteen ikke ber om henvisning til UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån og lånopptak i SPUs mandat, ikke krever åpenhet og ansvarlighet i offentlige budsjettprosesser i utstederland, og ikke legger opp til at Stortinget skal vedta kriterier som skal ligge til grunn for Norges Banks positive filtrering av markeder å investere i. Dette er innspill SLUG har løftet i finanskomiteens høring om fondsmeldingen.

«Med relativt enkle grep kunne finanskomiteen sørget for at mandatet for SPU forpliktet fondet til å opptre som en ansvarlig utlåner, og til å forholde seg til kriterier for utstederland som må oppfylles før fondet kan investere i statsobligasjoner. Det er derfor skuffende å se at flertallet i finanskomiteen ikke har våget å gå for dette», sier Hemsett.

SLUG er likevel fornøyd med at finanskomiteen sluttet seg til Finansdepartementets forslag om å endre mandatet slik at det stilles krav til at Norges Bank skal redegjøre for rutiner og systemer for godkjenning av utstedere av statsobligasjoner i årsrapporteringen. SLUG er også positive til at Finansdepartementet foreslår at hvert enkelt utstederland av statsobligasjoner skal godkjennes i bankens hovedstyre. Dette er endringer SLUG har jobbet for i flere år, og som bidrar til en styrking av den positive filtreringen og større åpenhet rundt forvaltningen av fondet.

«En periodisk rapportering på hvordan Norges Bank konkret går frem for å godkjenne land som utsteder statsobligasjoner vil sørge for mer åpenhet rundt investeringene i statsobligasjoner, og vil gjøre det lettere for politikere, journalister, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre å holde oppsyn med forvaltningen av fondet. Det er viktig at rapporteringen er detaljert nok og inneholder nok informasjon til at en får god nok innsikt i vurderingene som gjøres før utstederland godkjennes til at det kan føres kontroll på en effektiv måte», avslutter Hemsett.


Innstillingen fra finanskomiteen kan leses i sin helhet her.Les også:

Facebook Twitter Email