Felles innspill til UNFCCC

Dagens urettferdig gjeldsbyrde truer hele Parisavtalen. Gjeldsnivået gjør at mange land ikke har mulighet til å gjennomføre klimatiltak eller rydde opp etter tap og skade. Sammen med flere internasjonale organisasjoner krever vi gjeldslette for klima, i tillegg til tilstrekkelig klimafinansiering av god kvalitet.

Den syvende tekniske ekspertdialogen (TED7) arbeider med å sette et nytt samlet kvanitifisert mål for klimafinansiering. Selv om det behov for økt klimafinansiering, blir dette av liten verdi uten å integrere koblingen mellom gjeld og klima. Dersom gjeldsbyrde og kvaliteten på finansieringen ikke inkluderes og tas på alvor, kan vi risikere at klimafinansiering kun fører til et enda høyere gjeldsnivå, som igjen går på bekostning av sosial velferd, menneskerettigheter og langsiktige klimatiltak.

I vårt innspill til eksepertdialogen kommer vi med en rekke konkrete tiltak og krav for hvordan å sikre en god klimafinansiering som både ivaretar økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. Disse inkluderer blant annet umiddelbar gjeldsslette for land som behøver dette, samt at klimafinansiering må være nye og addisjonelle midler som ivaretar hensyn til menneskerettigheter. I tillegg må utlåner følge prinsipp for ansvarlig utlån, og vi må ha full åpenhet om innholdet i låneavtaler.Les også:

Facebook Twitter Email