​ NGOer vil ha klimafondet i FN-regi

SLUG har sammen med 115 organisasjoner fra hele verden sendt brev til sine respektive ministere. Brevet tar opp behovet for å tilføre midler til Det grønne klimafondet (GCF) som ligger under FN. Forslaget er å flytte midler til dette formålet fra dagens bidrag til Verdensbankens Climate Investment Funds (CIF), slik forutsetningen var da CIF ble opprettet.

I brevet, som er datert 19. april 2012 oppfordrer NGOene regjeringene sine til å sikre at GCF er fullt funksjonelt så snart som mulig, og at fortsatt finansiering til CIFS ikke undergraver dette arbeidet.

Blant organisasjonene som underskriver er Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp, ActionAid, Bretton Woods Project, Christian Aid Storbritannia, Climte and Development Network (Afrika), DanChurchAid (Danmark) og Diakonia (Sverige).

Brevet åpner med å understreke at nå som Durban-avtalen er avsluttet, må operasjonalisering av GCF begynne. Det står blant annet at "vi er ivrige etter å se GCF fullt funksjonelt som det primære, internasjonale klimafondet, som opererer på en tidsriktig, effektiv, rettferdig, gjennomsiktig, og miljømessig forsvarlig måte. Vi tror at GCF har potensiale til å gjøre et markert skifte i å bistå utviklingsland i kampen mot klimaendringer, med viktige bestemmelser om likestilling, nasjonalt eierskap hos mottakerlandene, deltakelse av sivilt samfunn og miljømessige og sosiale beskyttelsestiltak".

Men et betydelig hinder gjenstår før fondet kan fungere: å finne tilstrekkelige ressurser til å finansiere GCF.

"Selv om det er sant at GCF er ennå ikke er klart til å motta store summer, er målet at fondet skal være fullt operativt i 2013. Dermed er det avgjørende at midler som loves også må leveres, slik at fondet kan operere effektivt helt fra starten av," skrives det i brevet.

Det har hele tiden vært klart at CIFS ble designet for å utfases og avslutte sin virsomhet så snart et nytt fond var på plass. I brevet oppfordres myndighetene derfor til å holde seg til denne klausulen, og aktivt støtte GCF som den primære internasjonale finansinstitusjonen for klimafinans. Nye bidrag til CIFS vil kunne lage et disinsentiv til å begynne operasjonaliseringen av GCF, og man oppfordrer til en utvidelse av CIFS.

For å få en best mulig overgang fra CIFS til GCF mener vi at det behøves en uavhengig gjennomgang av CIFSs programmer og prosjekter. Det er imidlertid viktig at dette foretas av en uavhengig ekspertgruppe som ikke er tilknyttet Verdensbanken eller regionale utviklingsbanker.

Du kan lese brevet oversendt Utviklingsminister Heikki Holmås, her.

Les mer om klimafondet under Verdensbanken (av Bretton Woods Project).Les også:

Facebook Twitter Email