På høy tid å hindre gjeldskriser!

I kjølevannet av økonomiske kriser følger sosial og politisk uro. Verden trenger foregangsland som tar ansvar for å hindre oppbygging av ubetalbar statsgjeld. Norge må reise seg til utfordringen og ta ledertrøya i å hindre framtidens gjeldskriser.

Etter finanskrisen i 2008 og den påfølgende gjeldskrisen, er behovet for et overordnet rammeverk for å håndtere statsgjeld blitt svært tydelig. 108 land er per dags dato kritisk gjeldstyngede. Det er på tide at verden tar grep og får på plass en internasjonal, uavhengig gjeldshåndteringsmekanisme under FN.

Fredag forrige uke konkluderte FNs 14. konferanse for handel og utvikling (UNCTAD) med en enstemmig avtale om hva UNCTAD skal jobbe med de neste 4 årene. I over femti år har UNCTAD vært en sentral aktør i arbeidet med å forebygge gjeldskriser og rydde opp når krisen først er ute. Norge har vært og er en pådriver for å bevare UNCTADs gjeldsarbeid.

Enkelte vestlige land forsøkte i år, som tidligere år, å innskrenke UNCTADs mulighet til å forhindre gjeldskriser. Disse landene mener at det internasjonale pengefondet (IMF) er en bedre egnet aktør til å lede arbeidet med gjeldsspørsmål. Det er to grunner til at IMF ikke er det best egnede organet til å lede dette arbeidet med å forhindre og løse gjeldskriser. De samme to grunnene er årsaken til at FN er egnet til det:

1. Partisk og udemokratisk

IMF er selv en kreditor. Dette gjør det vanskelig for pengefondet å være en upartisk mekler i en gjeldskonflikt. Det kan lett oppstå en interessekonflikt mellom IMFs ønske om å få tilbake det den har lånt ut i stedet for helhetlig å vurdere hva som mest bærekraftig for et lands økonomi. Hva låntakerlandet har mulighet for å betale tilbake på gjelden vurderes ut ifra landets totale inntekter - hvorvidt landet har nok økonomiske midler til oppfyllelse av velferdsforpliktelser og menneskerettigheter tas det ikke hensyn til. IMF er ikke en demokratisk organisasjon. Medlemslandenes stemmer vektes etter det økonomiske bidraget de gir til organisasjonen. Dette fører til at pengesterke lands interesser favoriseres.

FN er et demokratisk og upartisk organ. Det er derfor den best egnede organisasjonen til å ta ledelsen i det viktige globale arbeidet med å håndtere gjeldskriser.

2. Hindre framtidens gjeldskriser

I disse dager lever verden med de sosiale og politiske konsekvensene økonomiske kriser fører med seg. Norge har lang erfaring med-, og mye kunnskap om arbeidet med å fremme ansvarlig å bærekraftig långivning og å hindre gjeldskriser. Norge bør derfor bidra i arbeidet med å rydde opp i de krisene vi står i og å forhindre at vi går i de samme fellene på nytt. I begge tilfeller er FN det egnede organet for dette viktige arbeidet.

Verden lengter etter at noen land skal stå fram og ta ansvar. Børge Brende bør sørge for at Norge trapper opp sin innsats som foregangsland for å hindre framtidens gjeldskriser.Les også:

Facebook Twitter Email