Stortinget vedtar merknad om behov for nye retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner

Mandag 30. mai presenterte Finanskomiteen sitt forslag til merknad i St. meld. 23 «Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015». Der ber de regjeringen om å gjennomgå dagens retningslinjer og vurdere behovet for nye retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. Dersom nye retningslinjer blir vedtatt vil det gjøre SPU til en mer ansvarlig og etisk investor, i tillegg til at det vil være et viktig bidrag til å systemisk stabilitet i den internasjonale finansøkonomien. I kulissene har SLUG jobbet hardt og vært sentrale for dette politiske gjennombruddet.

Manglede etikkdebatt for statsobligasjoner

SPU-kake

Changemaker, SLUG og Finanskomiteen feiret med kake utenfor Stortinget

Mens debatten om etiske retningslinjer for fondets investeringer i selskaper har pågått i en årrekke, har etikken rundt investeringer i statsobligasjoner, som i praksis er utlån, knapt blitt debattert. Dette er problematisk ettersom Statens pensjonsfond utlands (SPU) investeringer i statsobligasjoner utgjør om lag 1600 milliarder kroner. Norge har lenge vært et foregangsland og en viktig pådriver for gjeldsslette og ansvarlig utlån i internasjonale fora, men utlån gjennom SPU underlegges ikke retningslinjer for ansvarlig utlån per i dag. Regjeringens gjelds- og utlånspolitikk har dermed ikke vært samstemt. Med denne merknaden ser det endelig ut som at dette kan endres.

SLUG har, som tidligere år, bidratt med både muntlige og skriftlige innspill til stortingsmeldingen om SPUs forvaltning. «Det har vært en konstruktiv dialog og et godt samarbeid, og det er spesielt gledelig at det var en samlet Finanskomité som stod bak merknaden.» sier daglig leder i SLUG Maren Hemsett. 

Åpenhet og ansvarlighet

Merknaden legger vekt på åpenhet og ansvarlighet i offentlige budsjettprosesser i utstederlandet, og at man må forhindre oppbyggingen av illegitim gjeld. Åpenhet i forvaltningen er et minstekrav for å sikre ansvarlig utlån. Uten åpenhet er det ikke mulig å overvåke verken finansiell risiko, korrupsjon eller menneskerettighetsbrudd. De etiske retningslinjene bør være universelle, forutsigbare og sikre likebehandling. Dette vil hindre at de etiske retningslinjene brukes som et politisk verktøy og vil sikre at Norge opptrer som en ansvarlig långiver.

En etablering av nye retningslinjer for SPU vil være bra for både Oljefondet og for befolkningen i utstederlandet fordi den finansielle risikoen blir redusert for begge parter. I tillegg vil retningslinjer som setter krav om finansiell åpenhet i utstederlandet kunne forhindre at SPU bidrar til oppbyggingen av illegitim og ubetalbar gjeld, og befolkningen kan holde sine myndigheter ansvarlige for låneopptakene. 

Positiv filtrering

Danmark lanserte veiledende retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner allerede i 2013 og det er positivt at Norge nå også blir et foregangsland på dette området. Retningslinjene kan baseres på en positiv filtrering gjennom eksisterende indekser og målinger av ulike åpenhets- og ansvarlighetsdimensjoner. En slik filtrering kan kobles på den allerede eksisterende forvaltningsstrukturen og fordrer ikke større endringer. 

Tverrpolitisk enighet

SLUG er svært glade for tverrpolitiske enigheten i saken. Under Stortingets behandling fredag 3. juni var det flere som applauderte tiltaket:

"I år gir Stortinget regjeringa tydelig beskjed om å gjøre rede for sitt arbeid med investeringer i statsobligasjoner, sammen med Norges Bank og NBIM. Hele 1 600 mrd. kr av Oljefondet er investert i statsobligasjoner. Å låne ut penger innebærer stor risiko og kan bidra til oppbyggingen av ikke-bærekraftige gjeldsbyrder og illegitim gjeld. Jeg er veldig glad for og synes det er bra at det nå skal redegjøres for dette arbeidet, spesielt med henblikk på åpenheten og rapporteringen. Jeg ser fram til finansministerens vurderinger neste år og slutter meg til, som saksordføreren sa, at det vi skal vurdere, er objektive kriterier, og at en i disse sakene ikke skal drive utenrikspolitikk." -Torstein Tvedt Solberg (Ap)

"SV er glad for at vi endelig har fått gjennomslag for å se nærmere på den etiske praksisen ved investeringer i statsobligasjoner. Ved å bidra til å bygge opp illegitim gjeld i andre land, enten ved uansvarlig utlån eller ved å finansiere krig og folkerettsbrudd, blir fondet en ødeleggende faktor. Det kan vi unngå, og jeg er veldig glad for at dette arbeidet begynner nå." - Kirsti Bergstø (SV)

"Så har også komiteen samlet seg i en merknad om å få vurdert retningslinjer for fondets investeringer i statsobligasjoner og ber regjeringen om å be Norges Bank gjøre nærmere rede for arbeidet med godkjenning av investeringer i statsobligasjoner, herunder en vurdering av landrisiko, vurdering av statsfinansiell styrke, åpenheten og ansvarligheten i de aktuelle lands offentlige budsjettprosesser, og ikke minst den risikoen som måtte være knyttet til illegitim gjeld." - Svein Flåtten (H)

Les referatet fra Stortingets behandling her

IMG 9483

Changemaker, SLUG og Finanskomiteen feiret med kake utenfor Stortinget. Foto: ChangemakerLes også:

Facebook Twitter Email