Frokostseminar: Oljefondets etiske blindsone

Rundt 60 personer møtte opp på Kulturhuset da SLUG, i samarbeid med Norsk Folkehjelp og Redd Barna, arrangerte frokostseminaret «Oljefondet etiske blindsone» om manglende etiske retningslinjer for Oljefondets investeringer i statsobligasjoner. Det var stor enighet i panelet – bestående av Svein Flåtten (H), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Matthew Smith (Storebrand) og Thea Sofie Rusten Grastveit (SLUG) – om at Norge gjennom Oljefondet skal opptre som en ansvarlig långiver. Men trenger vi nye retningslinjer for å sikre dette?

Lise Lindbäck (Norges Bank Investment Management, NBIM) startet seminaret med sin innledning om Statens Pensjonsfond Utlands (SPU) mandat og praksis for investeringer i aksjer, eiendom og obligasjoner. Lindbäck redegjorde for de begrensningene som ligger i dagens praksis når det gjelder investering i statsobligasjoner, og viste til at NBIM ikke investerer i stater som er under omfattende FN-sanksjoner (pr. i dag gjelder det Syria og Nord-Korea), at NBIM har strenge krav til godkjenning av land som det kan investeres i som inkluderer rettsikkerhet, korrupsjon, skattesystem o.l., i tillegg til at en baserer seg på eksterne kredittvurderinger fra ratingbyråer og på vurderinger av statsfinansiell styrke i landene man kjøper statsobligasjoner fra. Alt dette skal, i følge Lindbäck, sørge for at Norge opptrer som en ansvarlig långiver og skal sikre at fondets eiendeler er tilstrekkelig sikre.

P1240036

Panelet: (f.v.) Matthew Smith (Storebrand), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Svein Flåtten (H), Thea Sofie Rusten Grastveit (SLUG), Invgild Skogvold (ordstyrer, Norsk Folkehjelp). Foto: SLUG

Etter innledning fra NBIM diskuterte paneldeltakerne behovet for eksplisitte retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner, og tok blant annet for seg sammenhengen mellom investeringer i statsobligasjoner og gjeldskriser, nedfellelse av dagens praksis i eksplisitt mandat til NBIM, og hvordan man kan unngå å gjøre SPU til et utenrikspolitisk verktøy.

Manglende retningslinjer = gjeldskrise?

Manglende retningslinjer kan bidra til oppbygging av gjeldsbyrder som ikke er bærekraftige, og kan føre land ut i alvorlige gjeldskriser. I følge Thea Sofie Rusten Grastveit var Norge gjennom SPU en direkte bidragsyter til den greske gjeldskrisen i og med at fondet hadde store investeringer i greske statsobligasjoner. En historisk rask gjeldsvekst kombinert med lave renter gjør at faren for fremtidige gjeldskriser øker raskt, og mange land er nå på vei inn i nye gjeldskriser. Torstein Tvedt Solberg understreket at for Arbeiderpartiet var erfaringen fra finans- og gjeldskrisen en viktig grunn til å be NBIM om å vurdere behovet for retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner, nettopp for å unngå at Norge gjennom investeringer i SPU er med på å føre andre land ut i lignende kriser.

Svein Flåtten (H), på sin side, var opptatt av å få frem at det ikke slik at NBIM i dag bare vurderer det rent finansielle før de foretar investeringer i statsobligasjoner. Blant annet bruker NBIM kredittvurderinger fra ratingbyråer som ser på gjeld, og spesielt gjeldsnivå, når de fortar sine vurderinger. Det reduserer risikoen for at fondets investeringer bidrar til oppbygging av gjeldsbyrder som leder land ut i gjeldskriser.

Behov for retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner?

NBIM har i brev til Finansdepartementet redegjort for dagens praksis, og nå er det opp til regjeringen å vurdere om det er behov for retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. Svaret kommer i fondsmeldingen senere i år, men det var stor enighet blant paneldeltakerne om at å nedfelle de prosedyrene man allerede har i NBIMs mandat ikke bør være særlig kontroversielt. I følge Matthew Smith fra Storebrand, er det viktig å huske på at selv om praksis i dag er god og ansvarlig, er ikke det nødvendigvis en garanti for at man har den samme praksisen om 5 eller 10 år. Prosedyrene man benytter seg av bør derfor formaliseres og gjøres eksplisitte. Også Thea Sofie Rusten Grastveit fra SLUG var opptatt av at NBIM trenger et mandat som eksplisitt forplikter Oljefondet til å være en ansvarlig långiver, og binder NBIM til å opprettholde dagens praksis i fremtiden.

Storebrand har nettopp blitt kåret til verdens mest bærekraftige pensjonsfond, og har hatt tydelige etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner i over 10 år. Storebrand støtter seg blant annet på Transparency Internationals Corruption Index, Verdensbankens Worldwide Governance Indicators, Freedom House Index som mål på respekt for menneskerettigheter, og utelukker land som er under FN-sanksjoner. I følge Matthew Smith er både bærekraft og ansvarlighet relevant og viktig når man gir lån til andre stater, og bør være en naturlig del av vurderingene som ligger til grunn for investeringene man foretar seg. Lise Lindbäck påpeker i sin innledning at også NBIM benytter seg av flere av disse kildene når de fortar vurderinger av hvilke land som skal godkjennes for investeringer i statsobligasjoner.

P1240051-kopi

Foto: SLUG

Storebrand har nettopp blitt kåret til verdens mest bærekraftige pensjonsfond, og har hatt tydelige etiske retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner i over 10 år. Storebrand støtter seg blant annet på Transparency Internationals Corruption Index, Verdensbankens Worldwide Governance Indicators, Freedom House Index som mål på respekt for menneskerettigheter, og utelukker land som er under FN-sanksjoner. I følge Matthew Smith er både bærekraft og ansvarlighet relevant og viktig når man gir lån til andre stater, og bør være en naturlig del av vurderingene som ligger til grunn for investeringene man foretar seg. Lise Lindbäck påpeker i sin innledning at også NBIM benytter seg av flere av disse kildene når de fortar vurderinger av hvilke land som skal godkjennes for investeringer i statsobligasjoner.

Utenrikspolitisk verktøy

Alle paneldeltakerne var klare på at Oljefondet ikke skal brukes som er utenrikspolitisk verktøy for å påvirke andre stater. I følge Svein Flåtten står hele Stortinget samlet om at en ikke ønsker at SPU skal oppfattes som en forlengelse av utenrikspolitikken, og Torstein Tvedt Solberg var opptatt av å få frem at eventuelle retningslinjer må være universelle og overordnede, og ikke gå på enkeltland. Det er stor forskjell å bestemme hvilken risiko man vil være eksponert for og hvilke prinsipper man vil legge til grunn for utlån, og på å fortelle et land hvordan de skal oppføre seg, understreket Matthew Smith.

På avsluttende spørsmål om det er behov for utvidede retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner svarte SLUGs deltaker i panelet at man absolutt bør konkretisere eksisterende praksis i mandatet til NBIM. Begge politikerne vil avvente svaret fra regjeringen før de gir en lovnad om hva som blir neste skritt, men både Svein Flåtten og Torstein Tvedt Solberg er åpne for å nedfelle dagens praksis i et eksplisitt mandat for å sikre at NBIM opprettholder dagens praksis og forplikter seg til å være en ansvarlig långiver også i fremtiden.Les også:

Facebook Twitter Email