Høring om stortingsmeldingen på forvaltningen av Oljefondet

Tirsdag 2. mai var det duket for høring på Stortinget om regjeringens årlige stortingsmelding på forvaltningen av Statens Pensjonsfond («fondsmeldingen»). SLUG har tidligere skrevet at endringene regjeringen legger opp til i denne stortingsmeldingen ikke vil gjøre Oljefondet til en mer ansvarlig långiver. I den muntlige høringen på Stortinget kom Maren Hemsett, daglig leder i SLUG, med en rekke anbefalinger for hva regjeringen bør gjøre for å gjøre utlån gjennom Oljefondet mer ansvarlige.

SLUG støtter endringene Finansdepartementet foreslår i fondsmeldingen, som blant annet går ut på at hvert enkelt land som utsteder statsobligasjoner skal godkjennes før Oljefondet kan investere i disse, og at det skal rapporteres på rutiner og systemer for godkjenning av land og markeder. Rapportering på hvordan det arbeides i Norges Bank, og hvilke vurderinger som gjøres, når det gjelder godkjenning av land og markeder er med på å sikre større åpenhet om forvaltningen av Oljefondet. Likevel er det vesentlige mangler ved det Finansdepartementet foreslår, og SLUG kom derfor i høringen med tre spesifikke anbefalinger for hva som bør gjøres for å sikre ansvarlige utlån gjennom Oljefondet. 

Maren Høring Spu

Maren Hemsett, daglig leder i SLUG, deltar i høringen i Stortingets finanskomité

UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak

SLUGs første anbefaling til Stortingets finanskomité var at mandatet for forvaltningen av Oljefondet må stadfeste at Norge skal være en ansvarlig långiver, og inkludere en referanse til UNCTADs prinsipper for ansvarlig utlån og låneopptak. UNCTADs prinsipper ble lansert i 2012 og er et norskfinansiert arbeid som sammenfatter den beste praksisen for långivning og låntaking. Prinsippene er i dag den beste rettesnoren vi har på dette området, og har vært en viktig del av Norges gjeldspolitikk de siste årene. Finansdepartementet løfter selv i fondsmeldingen frem disse prinsippene som viktige internasjonale kjøreregler for statlig lånevirksomhet. SLUG mener at disse prinsippene må gjelde for utlån gjennom Oljefondet, og at dette skal reflekteres i mandatet. Dette vil slå tydelig fast hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for Oljefondets utlånspraksis, og vil sikre at Norge opptrer som en ansvarlig långiver. Det er ingen grunn til at utlån gjennom Oljefondet skal være mindre regulert enn andre norske utlån.

Fastsatte objektive kriterier

Den andre anbefalingen SLUG løftet frem i høringen var at det burde foreligge fastsatte objektive kriterier som rettesnor for utvelgelsen av hvilke land og markeder Oljefondet skal kunne gi lån til. Åpenhet om offentlige budsjettprosesser og låneopptak i låntakerlandet er helt grunnleggende for å sikre ansvarlig utlånspraksis og for å forhindre at Oljefondet bidrar til oppbyggingen av illegitim gjeld og gjeldskriser. Norges Bank, som forvalter Oljefondet, bør selv vurdere hvordan de fra dag til dag skal sikre at utlånspraksisen er ansvarlig, men SLUG mener det er nødvendig med en overordnet ramme som sikrer at praksisen er god og ansvarlig.

Rapportering

Sist, men ikke minst, understreket SLUG hvor viktig det er med detaljert og god rapportering på hvilke grep som tas for å sikre at Norge er en ansvarlig långiver. Rapporteringen av hvilke vurderinger som gjøres rundt utlån gjennom Oljefondet og hvilke mekanismer som benyttes for å gjøre disse vurderingene må være så detaljert at det er mulig for politikere, forskere, journalister, sivilsamfunn og andre å holde oppsyn med forvaltningen av Oljefondet. Oljefondet er vår felles oljeformue, og det er viktig at den norske befolkningen har mulighet til å få innsyn i hvordan disse pengene forvaltes!


Stortingets finanskomité skal avgi sin innstilling i denne saken 30. mai, før den går videre til debatt og vedtak i Stortinget 6. mai. Les også:

Facebook Twitter Email